Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (2023)

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (1)

hauteskundeetakoa

hiztegia

Vitoria-Gasteiz, 2012

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (2)

Argitalpena: 2012ko irailaren 1a

Ale kopurua: 1.500 ale

© af denne publikation: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra

Argitaletxea: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz

Internet: www.euskara.euskadi.net/euskalterm

Inprimatu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ISBN: XXXXXXXXXXXXXXX

Legezko gordailua: XXXXXXXXX

Lan honen erregistro bibliografikoa Eusko Jaurlaritzako liburutegi nagusiaren katalogoan aurki daiteke:

http://www.euskadi.net/ejgvbiblioteka

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (3)

3

HITZAURREA

Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi baduzu, baliabide eta tresna egokiak behar dituzu, eta hiztegiek zeresan handia dute zeregin horretan. Hizkuntzak etengabe aldatzen ari dira, bizirik badaude, garai eta behar berrietara egokitzeko, eta, beraz, hizkuntza bat modernizatzeko eta eguneratzeko prozesua ez da inoiz amaitzen. Horregatik, hizkuntzaren altxor lexikoa etengabe elikatu behar da, neurri batean hizkuntza bera normalizatzeko eta beste batean erabiltzaileen beharrak asetzeko. Hori dela eta, helburu horri jarraituz, eskuartean duzun hiztegi hau argitaratzen dugu, dudarik gabe euskararen erabilera erraztuko duena.

Euskara berraktibatzeko plan nagusiak ezarri zituen, corpusaren plangintzari eta euskararen kalitateari dagokionez, Hiztegi Batua osatu eta osatzea eta datozen urteetarako terminologia lanaren plangintza egitea (EBPN VI.3.3). a).

Horrela, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak (HPS) hainbat ekimen jarri zituen martxan EBPNk agindutakoa gauzatzeko: batetik, "Euskal Terminologiako Banku Publikoa EUSKALTERM" sortu zuen 2001ean; bestetik, Euskararen Aholku Batzordearen Terminologia Batzordea eratu zuen.

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (4)

4

EUSKALTERM erabilera publikoko bankua da, Eusko Jaurlaritzak gidatu eta sustatu nahi duen terminologiaren ekoizpen, kudeaketa eta zabalkundearen muina. Banku hori metodo eta irizpide batzuen arabera eguneratzen eta elikatzen da, beti ere Terminologia Batzordeak onartutako ekintza-planen arabera.

Hori dela eta, EUSKALTERM Terminologia Banku Publikoa etengabe elikatzen eta zabaltzen dugu hizkuntza politikako sailean, IVAPekin elkarlanean, euskarazko terminologiaren normalizazioa eta hedapena abiarazteko eta mantentzeko. Terminologia Batzordeari dagokio, bere aldetik, terminologiaren alorrean lehentasunak ezartzea, lan-proposamenak prestatzea, terminologia lanetarako irizpideak zehaztea, etab.

Hiztegi hau lan honen guztiaren emaitza da. Hiztegia jorratzen duen arloko erabiltzaileen beharrei erantzuteko baliagarria izatea nahiko genuke, gure hizkuntza normalizatzeko eta eguneratzeko urrats garrantzitsua izateaz gain. Guztioi animatzen zaituztegu hiztegi hau eta harekin argitaratzen ditugun guztiak zure eguneroko jardunean erabiltzera, euskaldunok ere gure eguneroko bizitzan gero eta hiztegi aberatsagoa izan dezagun.

Vitoria-Gasteiz, 3. september 2012

Lourdes Auzmendi Ayerbe Hizkuntza Politikarako sailburuordea

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (5)

5

HIZTEGIAREN JARRAIBIDEAK

Hiztegi hau UZEI Terminologia eta Lexikografia Zentroak prestatu du EUSKALTERM Terminologia Banku Publikoa (www.euskara.euskadi.net/euskalterm) eguneratzeko eta hornitzeko, erakunde horrek Politika Hizkuntzalaritza Sailarekin (HPS) sinatutako kontratuen barruan. ). HPSk eta IVAPek finantzatu dituzte kontratuak, bi erakunde horiek sinatutako hitzarmenen bidez.

EUSKALTERM Terminologiaren Banku Publikoa Terminologia Batzordeak ezarritako terminologia zabaltzeko zentroa da. Aldi berean, esan beharra dago Terminologia Banku Publikoa eguneratzen dela Terminologia Batzordeak onartutako ekintza-planen barruan ezarritako lehentasunen arabera.

Euskal Terminologiarako Euskal Aholku Batzordearen1 Terminologia Batzordeak ezarritako metodologiari jarraituz, hiztegi hau hizkuntzalariek eta adituek osatutako Batzorde Teknikoak aztertu eta prestatu zuen lehenik, Terminologia Batzordeari behin betiko proposamena aurkezteko. Normalizazio prozesuaren azken urratsa Terminologia Batzordeak onartzea izan zen.

Hortaz, hona hemen Terminologia Batzordeak arlo honetako terminologia erabiltzaileei gomendatzen dien terminologia.

1 Euskararen Aholku Batzordeari buruzko urriaren 16ko 176/2007 DEKRETUA.

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (6)

6

Hiztegian erabilitako azpimarra:

(4) Termino lehenetsia/gomendatua (3) Onartutako terminoa (baina ez lehenetsia beste bat gomendatzen delako)

Hiztegian erabiltzen diren laburdurak:

eu euskaraes engelsk

Sin. sinonimo ikusi

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (7)

7

normalizazioa

batzorde teknikoa

Juana Goizueta (EHU) Cesar Gallastegi (University of Deusto) Reinaldo Jaio (Indenrigsministeriet) Joxean Zapirain (UZEI) Koordinator: Izaskun Osinalde (HPS)

terminologia batzordea

Lourdes Auzmendi Ayerbe, Hizkuntza Politikarako sailburuorde Mª Encarnacion Echazarra Huguet, IVAPIko zuzendari nagusia Van Igartua Ugarte, EABAko idazkaria Raceli Díaz de Lezana Fernández de Gamarra, Hizkuntza Politikarako sailburuorde Maite Imaz Leunda, IVAPIko ordezkaria, IVAPAAndreoni, IVAPIko ordezkaria. Euskaltzaindiaren ordezkariaIker Etxebeste Zubizarreta , Unibertsitate Zerbitzuen Euskal Eskolako ordezkaria (UZEI) Xabier Alberdi Larizgoitia, Euskal Herriko Unibertsitateko Euskal Institutuko ordezkaria Ibon Olaziregi Salaberria, Euskara Zerbitzuko ordezkaria Hezkuntza, Unibertsitate eta Sailean IkerketaMertxe Olaizola Maiz, adituaAlberto Atxabal Rada, aditua Joseba Erkizia Itoitz, aditua Miel Loinaz Beristain, aditua Asier Larrinaga Larrazabal adituaAlphonso Mujika Etxeberria aditua

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (8)

8

Uzeiko lankide izan diren adituak

Itziar Institutuko Hauteskunde eta Dokumentazio ZuzendaritzaMikel Martínez. Hauteskunde eta Dokumentazio Zuzendaritza Sorne Uriarte. Hauteskunde eta Dokumentazio Zuzendaritza

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (9)

9

eRemU - egurra

1 hauteskunde sistema

2 Hauteskunde-administrazioa

3 Hautesleen erregistroa

4 Hauteskunde prozesua

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (10)

aurkibidea

Hiztegia kategoriaren arabera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111. Hauteskunde sistema. . . . . . . . . . . . . . . 122. Hauteskunde-administrazioa. . . . . . . . . 273. Hautesle-zerrenda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304. Hauteskunde prozesua. . . . . . . . . . . . . . 31

Aurkibidea euskaraz. . . . . . . . . . . . . . . . 43

Aurkibidea gaztelaniaz. . . . . . . . . . . . . . 51

Erreferentzia bibliografikoak. . . . . . . . . . . . 59

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (11)

HIZTEGIA

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (12)

12

Aukerak

4 partidako diziplina (4)Sin. boto-diziplina (4) Alderdi politiko baten zuzendaritzak ordezkaritza-organo batean hautetsiei ezartzen dizkien boto-jokaera. festa diziplina da; diziplina

sintonizagarria

5 hautesle atzerrian aldi baterako bizilekua dutenak (4) Gabe. AAHE (4) Epe labur batean atzerrian bizi den eta bizilekuan botoa emateko aukera duen hauteslea. aldi baterako egoiliar hauteslea da

atzerrian; ERTA

6 alkate (4) Udal-batzordeko burua alkatea da

7 alkatetzarako hautagai (4) Udalbatzako presidente kargurako hautagaia alkatetzarako hautagaia da.

8 aniztasun politikoa (4) pluralismo politikoa da

9 erabakitze-botoa (4) Boto-sistema, boto-emaileari boto bakarra emanez organo bat baino gehiagorako hautagaiak hautatzea ahalbidetzen diona.

AAHE Ikusi egoiliar iraunkor batek atzerrian aldi baterako bizitzen duen hautatzen duena

Heldu 1 (4) 18 urte. Hautesle, hautagai, hauteskunde administratzaile, ordezkari edo bitartekari izatea ezinbesteko baldintza da adinez nagusi izateko.

AEHE Ikus atzerrian bizi direnen hauteskunde-errolda

2 derrigorrezko mandatua (4) Hautetsiak bere hautesleen borondatea errespetatzera eta haien iritziaren arabera bozkatzera behartzen dituen mandatua.

agintaldia etetea Ik. agintaldia etetea

3 indar nagusi (4) Syn. diputatu nagusia (4) Batzar nagusiak ordezkari politiko bat aukeratzen du bere kideen artetik, eta horien egitekoak dira Diputatuen Kontseilua zuzentzea, diputatuen aurreko jarduerak zuzendu eta koordinatzea eta gobernu programa zehaztea eta kudeatzea. .

1. HAUTESKUNDE SISTEMA

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (13)

13

Aukerak

14 bateraezintasun-arrazoi (4) bateraezintasun-arrazoi da

15 batzar nagusiak (4) er generalforsamlinger

16 Batzar Nagusien eskumenak (4) Bizkaiko Batzar Nagusiak osatzen dituzten eta boto-eskubidea duten kideen izen historikoa. ordezkaria da batzar orokorretan

17 Batzar Nagusietako baimendutako kide (4) Gipuzkoako Batzar Nagusiak osatzen dituzten eta boto-eskubidea duten kideen izen historikoa.es procuradorjuntero bileretan.

orokorra

18 batzar nagusietarako hauteskundeak (4)Sin. foru hauteskundeak (4) batzar nagusietarako hauteskundeak dira

19 batzarkide (4) EAEko eremu historiko bateko batzar nagusiko kide bat, bertan botoa emateko eskubidea duena.es Juntero

20 bazterketa atalasea (4) Hautagai-zerrenda batek ordezkaririk lortu gabe lor dezakeen gehieneko boto-kuota. Boto-kuota hori gainditzen bada, hautagai-zerrendak ordezkari bat izango du. Hori da bazterketa muga

10 Batzar Nazionala (4) Frantziako Bosgarren Errepublikan, Senatuarekin batera Frantziako Parlamentua osatzen duen ganbera. Senatuak baino eskumen gehiago ditu, lehen ministroaren kargugabetzea barne.es National Assembly fr Assemblée nationale

11 Atalase eraginkorrak (4) Hautagai-zerrenda batek bere lehen postua irabazteko behar duen botoen zatia da atalase eraginkorra.

12 atzerrian egoiliarren hauteskunde-errolda (4) Zk. AEHE (4) Atzerrian denbora luzeagoan bizi diren hautesleen zenbaketa. Auzotarren hauteskunde-zenbaketa da

sentitu; ARGIZARIA

erakundeak gizarte autonomoan Ik. udal hauteskundeak

13 boto (4) Syn. bi txandako hauteskunde-sistema (4) Hautagaiek aukeratzeko baliozko botoen gehiengo absolutua lortu behar duten hauteskunde-sistema. Hautagairen batek gehiengo absolutua lortzen ez badu, bigarren itzulia egingo da boto baliotsuenak lortu dituzten hautagaien artean. bozketa da; bi hauteskunde sistema

itzuliak

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (14)

14

Aukerak

27 boto (4) botoa da

28 boto anitzak (4) botosistema.es boto anitzak, gehiengo erlatiboa edo absolutua duten hainbat barrutitan ezartzen direnak, hautesle bakoitzak ahalik eta hautagai gehienen alde bozkatu ahal izateko.

29 boto bakar (4) is a single vote

30 boto bakar besterenezina (4) Izen plural asko dituen barruti batean, hautesleak hautagai bakarra aukeratzeko aukera ematen dion botoa. besterenezina den boto bakarra da

31 boto bakar transferigarri (4) Hautesleak hautagaiak bere nahien arabera antolatzeko aukera ematen dion bozketa, ordezkaritza proportzionalaren formula duen kide anitzeko barruti batean. boto transferigarri bakarra da

32 baliozko boto (4) Hautesleak gustatzen ez zaion hautagaiari ematen dion botoa; ematen da, besteak beste, barruti batean agintaldien banaketan edo hauteskundeetatik aterako den gobernuaren eraketan eragiteko. boto taktikoa; ahotsa da

estrategia

beheko ganbera Ik. beheko ganbera

21 beheko ganbera (4)Sin. sotoa (4) beheko ganbera da

22 berdinketa (4) Boto kopuru bera lortzen duten hautagai-zerrenda bat baino gehiago

23 berriro hautatzea (4) Hautagaia behin baino gehiagotan kargurako hautatua izatea. Lehendakaritza-sistemek muga bat ezartzen dute berriro hautatzeko, baina parlamentu-sistemetan hautagai bat etengabe hauta daiteke.Hau da berriro hautatzea.

bi itzuliko hauteskunde sistema Ik. bozkatu

bi izeneko 24 barruti (4) Hauteskunde-sistema batean, bi agintaldi dituen hauteskunde-eremu geografikoa esleitzen da. barruti binomiala da

25 bigarren txanda (4) bigarren txanda da; bira bikoitza

uzta

26 diputatu biltzar orokorretarako (4) Arabako biltzar orokorrak osatzen dituzten diputatuen izen historikoa boto-eskubidea. abokatua da batzar orokorretan

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (15)

15

Aukerak

39 boto mugatuak (4) Izen plural asko dituen barruti batean emandako botoa, hautesle bakoitzak barrutiko eserleku kopurua baino hautagai gutxiago hautatzeko aukera emanez.

boto arrunta Ik. ordenan bozkatu

ahots pertsonala Ik. ahotsa aurrez aurre

40 boto pertsonalki (4) Syn. boto pertsonala (4) Hautesleak hauteslekura joaten denean emandako botoa. boto pertsonala

41 boto zatitua (4) Boto-sistema, hautesle bakoitzak bere botoa zatikitan banatzeko aukera ematen diona. Hautesleak boto zati bakoitza hautagaien artean banatu ahal izango du, haien lehentasunen arabera. Boto zatikatua da

valgdisciplin I. partiziplina

42 hautesle Paragrafoa 4. Boto-eskubidea benetan erabiltzen duena hauteslea da

boto eskubidea Ik. bozkatu

Ahotsa Braille Ik. Botoa braille sistemarekin eskuragarri

33 boto elektronikoa (4) Hautesleak automatikoki eta gutun-azal edo boto-txartela erabili gabe botoa emateko egiten dituen eragiketen multzoa.

34 boto galdu (4) Alderdien edo hautagaien artean agintaldien banaketan eraginik ez duen botoa alferrik galdutako botoa da; ahotsa galduta

35 boto handitu (4) Baldintza berezi batzuk betetzen dituzten hautesleei boto bat baino gehiagorekin hauteskundeetan parte hartzeko aukera ematen dien boto-sistema. Ahots anplifikatua, besteak beste, ahots anitzekoa da.Ahots anplifikatua da

36

bozketa eskuragarria (4) (Ikus "Braille sistemaren bidez bozketa eskuragarria") bozketa eskuragarria da

37 boto lagudu (4) bozketa lagundua da

38 boto metatu (4) Izen plural asko dituzten barrutietan ezarritako boto-sistema, hautesle bakoitzak hautagai bati boto bat baino gehiago eman ahal izateko. boto metatua da

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (16)

hamasei

Aukerak

46 Diputatuen Kongresua (4) Espainiako monarki parlamentarioan, Senatuarekin batera Gortea osatzen duen ganbera. Senatuak baino eskumen gehiago ditu, presidentea gobernurako izendatzea barne. Diputatuen Kongresua da

47 Diputatuen Kongresurako hauteskundeak (4) ko Kongresurako hauteskundeak dira

diputatuak

48 Diputatuak (4) Hautesleek Espainiako Diputatuen Kongresuko kide izateko hauta dezaketen pertsona. ordezko hautagaia da

Funtzioei eskainitako gobernua. behin-behineko gobernua

49 elektoralismoa (4) Hauteskundeei begira soilik egindako politika.Hau elektoralismoa da

50 Hauteskunde erdi-lehiaktuak (4) Askatasunaren eta aukera-berdintasunaren printzipioak errespetatzen ez dituen alderdi jakin bat irabazteko asmoz antolatutako hauteskundeak. Ohikoak dira erregimen autoritarioetan. hauteskunde erdi-lehiaketak

43 bozketa eskuragarri Braille sistemaren bidez (4)Syn. Braille-ko botoa (4) Itsu edo ikusmen-urritasun handia duten pertsonek erabil dezaketen boto irisgarria; hala ere, aldez aurretik eskatu beharko dute prozesu hori erabiltzeko. Boto normalizatuak eta braillez idatzitako informazio orri bereziak eskura jartzen zaizkie pertsona horien eskura, botoa eman dezaten. eskuragarri bozkatu

braille sistemaren aurrean

44 caucus (4) Zenbait herrialdetan (adibidez, AEBetan eta Suitzan) alderdi edo erakunde politiko baterako hautagaiak izendatzeko sistema berezia. Alderdi bakoitzeko hautagaien aldekoak batzar batean biltzen dira eta proportziozko formula baten bidez ordezkariak hautatzen dira. caucus da

45 d'Hondt Sistema (4) Eserlekuak proportzionalki banatzeko formula. Sistema horren arabera, boto-kopurua, hautagai-zerrendetako boto-kopurua zutabe batean handienetik txikienera ordenatu ondoren, hauteskunde-barrutirako eserleku-kopuruarekin zatitzen da, eta eserlekuak hautagai-zerrendei esleitzen zaizkie. zatidura altuena lortzen duena, handienetik txikienera.Hau da d'Hondt sistema

Diputatua Ik. Auzitegi Nagusien ordezkoa

diputatu nagusi Ik. agintari nagusia

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (17)

17

Aukerak

58 Europako Parlamentua (4) Europako Parlamentua da

Europako Parlamenturako 59 hauteskunde (4) Europako Parlamenturako hauteskundeak dira

Eusko Legebiltzarrerako 60 Konstituzio (4) Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak dira

61 foru diputatu (4) foru diputatuen kontseiluko kide.es foru diputatu

foru hauteskunde Ik. batzar orokorrerako hauteskundeak

62 gaitasunean oinarritutako sufragio (4) sufragiomota.es gaitasun sufragioa, hezkuntza-maila edo gaitasun intelektual jakin bat duten hautesleei soilik aitortzen dien botoa emateko eskubidea; sintonizagarria

gaitasuna

63 ganbera bakarreko sistema (4) ganbera bakarreko sistema da

64 bi ganberako sistema (4) bi ganberako sistema da

65 bi ganbera (4) Legebiltzarra edo legegintzaldia bi ganberatan antolatzen duen sistema (goiko ganbera eta behe ganbera) Bi ganbera da.

51 erreferenduma (4) Aurretik proposatutako testu bati buruzko sufragio arrunta bozkatzea erreferenduma da; erreferenduma

konstituzio erreferendum Ik. konstituzioari buruzko erreferenduma

52 erreferendum lotesle (4) erreferentzia loteslea da

53 erreferendum nazionala (4) zk. erreferendum nazional (4) Herrialde baten lurralde osoan egindako erreferenduma. Erreferendum nazionala da; erreferenduma

nazionala

54 errolda-barruti (4) Udalerria banatuta dagoen administrazio-errolda-unitate bakoitzak hauteskunde-sail batek edo gehiago ditu. errolda kanala da

55 erroldako sufragioa (4) Zenbait talderi botoa emateko eskubidea aitortuz hautesleak murrizten dituen sufragioa. erroldako sufragioa da; res sufragio

tringido

56 hauteskunde autonomiko (4) hauteskunde autonomikoak dira

57 lege-erreferenduma (4) Foru-erreferenduma edo bere lege-erreferenduma bozkatzeko antolatutako erreferenduma.

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (18)

18

Aukerak

73 Gorte Nagusietarako hauteskundeak (4) Gorte Nagusietarako hauteskundeak dira

74 azpiatala (4)Sin. banaketa (4) Herritar kopuruaren eta/edo bestelako irizpideen arabera, auzoetan jarlekuen banaketa proportzionala da.

75 desbideratzaile-kolektiboa (4)Sin. banaketa okertua (4) Eskualdeetan agintaldiak proportzionalki ez banatzea, hautesle batzuen botoak beste hautesleen botoak baino balio ezberdina izan dezan. banaketa desbideratua da

I zatiketa. fordings

desbideratze desbideratze Ik. birbideratu banaketa

76 hasierako gutxieneko ordezkaritza (4) Legeak barruti bakoitzari esleitzen dion ordezkari kopuru finkoa, biztanleria edozein dela ere.

77 baztertzeko arrazoiak (4) Syn. hautetsi ezin izateko arrazoia (4) baztertzeko arrazoia da

78 hautagai-zerrenda irekia (4) hauteskunde-zerrenda irekia da

66 ganbera bakarra (4) Legebiltzarra edo legegintzaldia ganbera bakarrean antolatzen duen sistema ganbera bakarrekoa da.

67 gehiengoaren boto-sistema (4) Gehiengo absolutu edo sinplean oinarritutako agintaldiak esleitzen dituen sistema. Gehiengo boto sistema da.

68 gerrymandering (4) Lehiakide bati edo gehiagori nahita mesede egiteko edo kaltetzeko diseinatutako barrutien diseinua. gerrymandering da

69 gobernu aldaketa (4) zure gobernu aldaketa

goiko ganbera Ik. goiko ganbera

70 goiko ganbera (4)Sin. goiganbera (4) Ganbera biko sistemetan, hauteskunde zuzen arrunten bidez aukeratutako ganbera goi ganbera da.

71 Auzitegi Nagusiak (4) Spaniens parlament, bicameral.es Auzitegi Nagusiak

Auzitegi nagusietarako 72 ordezko (4) Gabe. diputatua (4) Gorte Nagusietako diputatua da;

diputatua

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (19)

19

Aukerak

86 udal hauteskundeak (4) Ez. hauteskunde autonomikoak (4) Autonomia-erkidegoetako parlamentuak edo legebiltzarrak berritzeko egindako hauteskundeak.es autonomous elections

87 hauteskunde kantonalak (4)Sin. kantonamenduhauteskundeak (4) er kantonvalg

88 Legebiltzarrerako Hauteskundeak (4) Espainiako Estatuan, Cortes Generales.es Legebiltzarrerako Hauteskundeak.

hauteskunde osagarriak Ik. partezko hauteskundeak

89 hauteskunde primarioak (4) Alderdi politiko bateko kideek proposatuko duten hautagaia boto bidez hautatzeko prozedura. Hauteskunde primarioak dira

90 hauteskunde-sistema orokorra (4) hauteskunde-sistema orokorra da

barruti Ik. barrutia

91 hauteskunde-formula (4) Hautagaiek edo erakunde politikoek hauteskunde-barruti batean lortutako botoak lege-irizpideen arabera eserleku bihurtzeko ezarritako eragiketa matematikoa. Espainian, adibidez. d'Hondt.es sistema aukeran

79 hautagai-zerrenda itxia eta aldaezina (4) hauteskunde-zerrenda itxia eta blokeatua da

80 hautagaien zerrenda itxia eta aldagarria (4) hauteskunde zerrenda itxia da eta ez blo

queada

81 hautagarriak (4) Legeak jasotzeko ezarritako baldintzak betetzen dituzten herritarrak.

Hautatua izateko ezintasunaren arrazoiak Ik. baztertzeko arrazoia

82 barruti (4) Syn. hautes-barrutia (4) Hauteskundeetan aukeratzeko eserleku guztien kopuru zehatz bat esleitzen zaion eremua. barruti bat da; auzoa

uzta

83 barruti bakar (4) Agintaldiak esleitzeko, lurralde osoa hauteskunde-administrazio eremu bakar gisa. barruti bakarra da

84 hautesbarruti misto (4) barruti mistoa da

85 hauteskunde aurreratua (4) Batzar legegilearen amaiera aurreratzearen ondorioz deitutako hauteskundeak. Hauek hauteskunde goiztiarrak dira

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (20)

20

Aukerak

98 hauteskunde-ordezkariak (4) Erakunde politiko bateko hauteskunde-ordezkariak hauteskunde-administrazioaren aurrean

99 hauteskunde-jokaera (4) Testuinguru politikoak hautesleari eskaintzen dion aukeretako bat aukeratzeko eta hori adierazteko prozesua. hautatzeko jokabidea da

100 hauteskunde-sistema (4) Agintaldien banaketari zuzenean eragiten dioten oinarrizko erabaki politikoen multzoa. Hauek dira erabakiak: hautes-barrutiak (nominal bakarra edo anizkoitza); aukeraketa edo banaketa formula (d'Hondt, adibidez); bozkatzeko moduak (zerrenda irekiak, zerrenda itxiak eta aldaezinak, zerrenda itxiak eta aldaezinak) eta hautetsi beharreko ordezkoen kopurua; eta, hala badagokio, zein den electormuga.es-en boto-sistema

101 hauteskunde-sistema mistoa (4) Legebiltzarra edo legegintzaldia hautatzeko arau eta prozedura mota bat baino gehiago erabiltzen dituen sistema (gehiengo absolutua eta ordezkaritza proportzionaleko arauak normalean). hauteskunde sistema mistoa da

92 hauteskunde-gaitasuna (4)Sin. hauteskunde-gaitasun (4) hauteskunde-gaitasuna da

93 aukera aktibo ahalmena (4)Sin. Hauteskunde-gaitasun aktiboa (4) Hautesle izateko ahalmena, naziotasunagatik, gehiengoagatik eta desgaikuntzarako arrazoirik ezagatik emana.

94 aukera pasiboko gaitasuna (4)Sin. aukeratzeko gaitasun pasiboa (4) Aukeratzeko gaitasuna. Hautesle izateko baldintza berberak betetzeaz gain, hautagai izateko ezinbesteko baldintza da deskalifikaziorako arrazoirik ez egotea. aukera pasiboaren ahalmena da

95 hauteskunde-kontabilitatea (4) El sistema.es hauteskunde-kanpainan hautagaiek jasotako funtsen jatorria eta gastuen helmuga jasotzen dituen hauteskunde-kontabilitatea.

96 hauteskunde-mandatu (4) Legebiltzar edo legegintzaldi bateko hautetsi baten kargua. hauteskunde-agindu bat da

97 hauteskunde-atalasea (4) Sistema proportzionalean, eserlekuak lortzeko erakunde edo hautagai politikoek estatu edo barruti mailan lortu behar duten gutxieneko boto-kuota. aukeratzeko oztopoa da

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (21)

21

Aukerak

aukera pasiboa Ik. aukera pasiborako gaitasuna

108 hautesle. PCS. 4. Boto-eskubidea gauzatu ahal izateko legean ezarritako baldintzak betetzen dituen pertsona. hauteslea da

109 hautesle (4) Hauteskunde-barruti bateko hauteskunde politikoetan parte hartzeko eskubidea duten pertsonen multzoa. hauteskunde organoa

110 hautatua (4) Kargu publiko edo funtzio publiko bat betetzeko hautatutako pertsona. aukeratzen da

111 herri inkesta (4) herri entzumena da

112 herri-hautapen (4) aukera herrikoia da

113 herri subiranotasuna (4) herri subiranotasuna da

114 herritartasuna (4) Herritar izatearen kalitatea; betebehar eta eskubide batzuk dakartza berekin. herritartasuna da

102 hauteskunde-sistema proportzionala (4) Alderdi eta erakunde politiko bakoitzari jasotzen dituen boto kopuruaren arabera eserleku kopuru bat esleitzen dion sistema. hauteskunde sistema proportzionala da

103 hauteskunde-sail (4) Hauteskunde sistema proportzional baten bidez aukeratutako eserleku bakoitza lortzeko beharrezkoa den boto kopurua hauteskunde-zatidura da.

104 hauteskunde-zozketa (4) Zozketa.es hauteskunde-zozketa hauteskunde-administrazio-organoetako kideak modu inpartzialean izendatzeko.

105 hauteskunde-legea (4) Ordezkaritza-organoen hautaketa arautzen duten lege-arau multzoa. botoa emateko eskubidea da

106 hauteskundeak (4) Votaciones.es hauteskundeen bidez agintari politikoak hautatzeko prozesua

107 hauteskundeetan parte hartzea (4) hauteskundeetan parte hartzea da

aukeratzeko ahalmena Ik. hautagarritasuna

Ik aukeratzeko gaitasun aktiboa. aukeratzeko ahalmen aktiboa

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (22)

22

Aukerak

120 kide anitzeko hauteskunde-sistema proportzionala (4) Kide anitzeko barruti batean, eserlekuak hautagai-zerrenda bakoitzak lortutako boto-kuotaren arabera banatzen dira.

plurinominala

121 kide bakarreko barrutiak (4) Hauteskunde-sistema batean hauteskunde-eremu geografikoa agintaldi bakarrarekin esleitzen da. pertsona bakarreko zirkulua da

122 gobernu aktibo (4)Zk. gobernu konprometitua karguan (4) gobernuko kargua da

kantonamendu I. kantonamendu

123 zatiketa (4) Alderdi politikoekiko jarrera zehazten duen giza taldeen arteko banaketa. mozketa da; lepoa

124 konstituzio-erreferenduma (4) Sin. konstituzio-erreferenduma (4) konstituzio-erreferenduma da; Epaiketa

errenta konstituzionala

125 konstituzio erreforma (4) konstituzio erreforma da

115 sartzeko muga (4) Hautagai-zerrenda batek gutxienez ordezkari bat lortzeko lortu behar duen boto-proportzioa. Boto-kuota hori lortzeak ez du bermatzen hautagai-zerrenda batek ordezkari bat jasoko duenik. inklusio muga da

116 kide anitzeko barrutiak (4) Hauteskunde-sistema batean, eserleku bat baino gehiago esleituta dituen barruti geografikoa. pertsona anitzeko zirkulua da

117 kide anitzeko gehiengoak (4) zenbatzea gehiengo boto-sistema da

plurinominala

118 gehiengo anitzeko hau-testu sistema (4) Syn. talde-botoa (4) Gehiengo erlatiboko izen asko dituen barruti batean, botosistema.es botosistemak hautesleak alderdiko hautagaien zerrenda itxiak hautatzera behartzen ditu.

plurinominala pluraltasunarekin; blokeatu botoa

119 pluraltasun partziala izen anitzekin (4) eta pluraltasun hauteskunde sistema

alderdi multinominala

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (23)

23

Aukerak

131 presidentetzarako hauteskunde (4) Syn. presidentetzarako hauteskunde (4) Estatu bateko presidentea aukeratzeko hauteskunde. presidentetzarako hauteskundeak dira

lehentasunezko boto Ik. ordenan bozkatu

Lehiaketarik gabeko 132 hauteskunde (4) Askatasun politikorik gabeko hauteskundeak, non hautesleak nahi duen alderdi politikoa aukeratzeko aukerarik ez duen. Ohikoak dira erregimen autoritarioetan. Lehiaketarik gabeko hauteskundeak dira

133 hauteskunde lehiakorrak (4) hauteskunde lehiakorrak dira

134 lurralde-erreferenduma (4) lurralde-erreferenduma da; erreferenduma

lurraldekoa

135 Lurralde-Ordezkaritza (4) lurralde ordezkaritza da

136 mandatu etete (4) Sin. agentealdietete (4) mandatua etetea da

137 Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak (4) Nako Parlamenturako hauteskundeak dira

varra

126 kontsulta-erreferenduma (4) Garrantzi berezia duten erabaki politikoei buruz herritar guztiei zuzendutako erreferendum loteslea ez dena. aholkularitza-erreferenduma da

127 kontseilu ireki (4) Tokiko gobernu berezia: udala bada, hautesle guztiek osatutako alkatea eta barruti batzarra ditu gobernu eta administrazio organo gisa; Udalerria baino lurralde-hedadura txikiagoa duen erakundea bada, bere gobernu- eta administrazio-organoak barrutiko alkatea eta hautesle guztiek osatutako barrutiko batzarra dira.

128 udal hauteskunde (4) udal hauteskundeak dira

Folketinget I. parlamentua

Legebiltzarkide Ik. parlamentarioa

129 hauteskunde orokorrak (4) Legebiltzarra edo Batzar Legegilea berritzeko hauteskundeak. Legebiltzarrerako hauteskundeak dira

130 lehen zatia (4) lehen zatia da

presidentetzarako hauteskunde Ik. presidentetzarako hauteskundeak

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (24)

24

Aukerak

144 ordezkaritza mandatu (4) Syn. ordezkaritza-agindu (4) Hautesleari bere erabaki politikoak hartzeko askatasuna ematen dion mandatua, hauteslearen eskariz egon beharrik gabe. mandatu ordezkari bat da

ordezkaritza mandatu Ik. delegatu

145 demokrazia ordezkaria (4) Herritarren borondatea euren ordezkari hautetsien bidez gobernatzen duen erregimen politikoa demokrazia ordezkaria da.

146 parlamentari (4) Bai. parlamentaria (4) Legebiltzarkide edo legebiltzarkide bat parlamentaria da

147 Parlamentuak (4) Sin. legegintzaldia (4) parlamentua da

148 parlamentu autonomo (4) Autonomia-erkidego batean legegilea parlement autonomico da.

legebiltzar mandatu Ik. Parlamentuaren agintaldia

149 paralmu-hauteskundeak (4) legebiltzarrerako hauteskundeak dira

150 parlamentuko mandatua (4)Sin. parlamentuagintaldi (4) legebiltzar-mandatu da

138 derrigorrezko botoa (4) Hautesle guztiak hauteskundeetan parte hartzera behartzen dituen boto-sistema derrigorrezko botoa da.

erreferendum nazional Ik. erreferendum nazionala

Ik nazioaren subiranotasuna. Subiranotasun nazionala

139 nazionalitate (4) nazionalitatea da

140 onarpen-boto (4) onarpen bat da; boto absolutua

141 boto ordenaren arabera (4)Sin. boto arrunta (4); lehentasunezko bozketa (4) Hautesleak hautagaiak bere lehentasunen arabera antolatzeko aukera ematen dion boto-sistema. Boto transferigarri bakarra lehentasunezko botoaren forma da. boto orokorra da; lehentasunezko botoa

142 ahalordezko botoa (4) Beste pertsona baten bidez bozkatzeko aukera, legeak botoa ematera joan ezin diren hautesleei ematen diena. ordezkaritza bidezko botoa; bozkatu

ordezkaritza

143 politiko (4) ordezkaritza politikoa da

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (25)

25

Aukerak

157 horietatik (4) zu zara

158 senatari (4) er senator

159 senatu (4) senatua da

senaturako hauteskunde Ik. senaturako hauteskundeak

Senaturako 160 hauteskunde (4)Sin. senatuko hauteskunde (4) senatuko hauteskunde

161 nazio burujabetza (4) Syn. nazioaren subiranotasuna (4) nazio subiranotasuna da

162 boto-eskubide aktiboa (4) Sind. Botoa emateko eskubidea (4) Udal herritarrek hauteskunde bakoitzean behin botoa emateko eskubidea sufragio aktiborako eskubidea da.

163 sufragio aktivko erika etete (4) boto-eskubidea etetea da

tranpa aktiboa

164 sufragio berdina (4) sufragio berdina da

165 sufragio libre (4) es sufragio libre

151 parlamentuko inbestidura botoa (4) Lehendakari hautatu baino lehen, hautagaiak Parlamentuan edo Legebiltzarrean duen konfiantza berresteko bozketa egingo da. inbestidura botoa da

Eguzkia

152 folketing irudikapena (4) folketing irudikapena da

153 plebiszitua (4) Boto publikoek subiranotasunari, herritartasunari, botere bereziei eta abarrei buruzko proposamen bati buruz herritarrek bozkatu ahal izateko; Izaera politikoa du nagusiki.Erreferenduma da.

154 posta bidezko boto (4) stemmer ved korrespondance

155 programa politikoa (4) Legegintzarako erakunde politiko baten helburu eta konpromiso politikoak jasotzen dituen adierazpena. Programa politikoa guztiz edo partzialki bat etorri daiteke gobernua osatu zuten erakunde politikoaren (edo erakunde politikoen) hauteskunde programarekin. programa politikoa da

156 puntuko botoak (4) Boto-sistema, hautesle bakoitzak aukeratu beharreko eserleku kopurua baino boto gehiago ematea ahalbidetzen duena. Hautesleak bere lehentasunen arabera antola ditzake hautagaiak, edo hautagai bati boto bat baino gehiago eman.Hau puntuazio bidezko bozketa da.

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (26)

26

Aukerak

174 hautaketa (4) Sind. by-hauteskundeak (4) Eserleku gutxi batzuk betetzeko deitutako hauteskundeak; Besteak beste, barruti batean hautagai zerrendarik aurkezten ez denean egiten dira.Hauteskunde osagarriak dira

175 zeharkako hauteskunde (4) Hauteskunde zeharkako hauteskunde bidez ordezkari politikoak hautatzeko.es indirect election

176 zeharkako hauteskunde (4) Hautesleak bere ordezkariak aukeratzeko bitartekari bat izendatzeko aukera ematen dion boto-eskubidea. zeharkako sufragioa da

177 kontseilaria (4) zinegotzia da

178 biztanle legal (4) biztanleria legala da

179 demokrazia zuzena (4) demokrazia zuzena da

180 zuzeneko hauteskunde (4) Zuzeneko hauteskundeen bidez ordezkari politikoak aukeratzeko hautaketa zuzeneko hautaketa da

181 zuzeneko hauteskunde (4) suffragea.es hautesleari bere ordezkariak zuzenean aukeratzeko aukera ematen dion hauteskunde zuzena.

166 hauteskunde pasiborako eskubidea (4) Hautesleen eskubidea hauteskundeen bidez hautatua izateko; hauteskunde-legeek eskubide hori gauzatzeko debekurik ezartzen ez duten bitartean, eskubide hori izango dute hauteskunde pasiborako eskubidea da.

167 sekretu sufragio (4) isilpeko sufragio da

168 sufragio orokorra (4) Adin nagusiko herritar guztiei botoa emateko eskubidea aitortzen dien sufragioa. sufragio orokorra da

169 sufragio-escubide (4) botoa emateko eskubidea da

taldeko botoa Ik. izen asko dituen hauteskunde sistema anitza gehiengoa

170 desertore (4) Hauteskundeen arteko aldian erakunde politiko batetik bestera mugitzen den desertora.

171 beroki itzulgarri (4) es abrigo itzulgarri

172 udal-hauteskundeak (4) udal hauteskundeak dira

173 uharteko kontseiluetarako (4) araudi hau uharteetako kontseiluetarako hauteskundeak dira.

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (27)

27

Aukerak

02. HAUTESKUNDEEN ADMINISTRAZIOA

Hauteskunde Errolda Bulegoak urtero eguneratzen duen zerrendan oinarrituta.es behin-behineko hautesle zerrenda

187 kide ez-judiziala (4) Botere judizialak izendatzen ez duen hauteskunde-batzordeko kidea.

188 kide judiziala (4) Botere judizialak izendatutako hauteskunde-mahaiko kidea da kide judiziala.

189 erreferendum-lege (4) Erreferendum Legea da

190 eskualdeko hauteskunde-batzorde (4) eremuko hauteskunde-batzordeak dira

Eskualdeko hauteskunde-mahaiko 191 ordezkari (4) hauteskunde-mahairako eskuordetzen dira i

zona

192 eskudun (4) Erakunde politiko batek eskualdeko hauteskunde batzordeetan ordezkatzeko izendatutako pertsona. agindua dago

193 hauteskunde-administrazioa (4) Hauteskunde-prozesuan gardentasuna eta berdintasun-printzipioa eta

4. Hauteskundearen ondorengo lehen bileran izendatutako aldi baterako organoa, hautetsi zaharrenak eta hautetsi gazteenak biltzen dituena. Bere helburua ordezkaritza-organo bat osatzea da.

183 Administrazioaren ordezkaria (4) Administrazioaren ordezkaria da

zioa

184 erkidego autonomoetarako hauteskunde-mahaiak (4) Hauteskunde-prozesua askea, irekia, lehiakorra eta parekidea izan dadin, erkidego autonomoek hauteskunde-administrazioa osatzeko era dezaketen organoa. udal hauteskunde mahaia da

Independentea

185 behin betiko hauteskunde-zerrenda (4) Hauteskunde-bulegoak behin-behineko hauteskunde-zerrendan egindako aldaketekin prestatutako zerrenda. azken hautaketa zerrenda da

186 behin-behineko hauteskunde-zerrendak (4) Udal, kontsulatu, biztanle-errolden eta zigortuen eta errefuxiatuen erregistroen informazioan.

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (28)

28

Aukerak

201 election-lege (4) hauteskunde legea da

202 hautesleku (4) Hauteskunde-barruti batean hauteskunde-prozesua zuzentzen duten pertsonen multzoa; Haien zeregina da lehendakariaren eginkizunak betetzea, ordena mantentzea eta botoaren gardentasuna bermatzea.

203 hauteskunde-mahaiko kidea (4) hauteskunde-mahaiko kidea da

204 hauteskunde-mahaiko kide titularra (4) hautetsi-mahaiko kide titularra da

jatorra

205 hauteskunde-mahaiko presidentea (4) hauteskunde-mahaiko presidentea da

206 hauteskunde mahaiko diputatua (4) hauteskunde mahaiko diputatua da

207 hauteskunde-zerrenda (4) Hauteskunde-erroldak egindako zerrenda, hauteskundeetan botoa eman dezaketen pertsonak biltzen dituena, hauteskunde-zerrenda da.

208 Hautesleen errolda bulegoa (4) hauteskunde bulegoa da

Objektibotasuna bermatu nahi duen administrazioa hauteskunde administrazioa da

194 hautes-barrutiak (4) Hauteskunde-barrutia osatzen duten administrazio-unitate bakoitza, hauteskunde-elkargo bat edo gehiago biltzen dituena. Hauteskunde saila da

195 hauteskunde-mahai zentrala (4) Hauteskunde-administrazioaren organo orokorra eta iraunkorra, zeinaren helburua hauteskunde-prozesua gardena eta objektiboa izatea da. Hauteskunde mahai zentrala da

196 hauteskunde-mahaiko kidea (4) hauteskunde-mahaiko kidea da

197 hauteskunde-mahaiko idazkaria (4) hauteskunde-mahaiko idazkaria da

198 hauteskunde-mahaiko presidentea (4) hauteskunde-mahaiko presidentea da

199 hauteskunde-mahaiko presidenteordea (4) hauteskunde-mahaiko presidenteordea da

200 hauteskunde-elkargo (4) Zenbait herrialdetan, zeharkako hauteskundeen bidez ordezkari politiko jakin bat hautatzeko ardura duen hauteskunde-organoa hauteskunde-elkargoa da.

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (29)

29

Aukerak

212 lurralde historikoko hauteskunde batzordea (4) lurralde historikoko hauteskunde mahaia da

rico

213 svettretza molzezgodun (4) gehiengo ordezkaritza da

214 probintziako hauteskunde-batzordea (4) hauteskunde-batzordea da

215 udal (4) udaletxea da

216 udal-idazkari (4) udaletxeko idazkaria da

209 Hauteskunde-zenbaketa egiteko bulegoaren foru ordezkaritza (4) bulegoaren foru ordezkaritza da

hauteskunde-erroldako na

210 hautesleku (4) Hautesleek botoa emateko prestatuta dauden hautesmahaiak; hauteskunde-kolegioa

211 irrati-telebista batzordea (4) Irrati-telebista publikoko hauteskunde-programak kontrolatzea helburu duen batzordea. irrati eta telebistarako batzordea da

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (30)

30

Aukerak

03. HAUTATZAILEEN EZARPENA

220 errolda-ziurtagiri berezia (4) Agiri.es errolda-ziurtagiri espezifikoa, hauteskunde-erroldan izena emateko eskubidea duen herritarrak, hauteskunde-erroldan agertzen ez bada, eskubide hori duela frogatzeko erabil dezakeena.

221 hautesle-zerrenda (4) Hautesle izateko baldintzak betetzen dituzten eta boto-eskubidea aldi baterako edo behin betiko kendu ez dituzten pertsonak biltzen dituen erregistro ofiziala. hauteskundeen zenbaketa da

222 hautesle-erroldan inskripzioa (4) errolda da

223 hautesleen erregistro nazionala (4) hautesleen erregistro nazionala da

217 errolda-datu (4) errolda-datua da

218 errolda-txartela (4) Hautesle guztiek hauteskunde-administraziotik jasotzen duten txartela, hautesle-zenbaketetan sartuta daudela eta zein hauteslekutan eta hauteslekutan eman behar duten botoa jasotzen duen txartela. errolda mapa bat da

219 errolda-ziurtagiria (4) Hautesleak posta bidez bozkatu ahal izateko eskatzen duen eta Hauteskunde Erroldak ematen duen ziurtagiria. urtean izena eman izanaren egiaztagiria da

errolda

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (31)

31

Aukerak

4. HAUTESKUNDE PROZESUA

Nik bozkatzen dut. boto positiboa

230 paksi politiko (4) alderdi politikoa da

231 pästä politikoen registra (4) alderdi politikoen erregistroa da

232 parti-federazio (4) alderdien elkartea da

233 komisarioak (4) Hautagai-zerrenda bakoitzak hauteskunde egunean mahaian esertzeko eta hauteskundeak agindutako arauekin bat datozela egiaztatzeko izenda dezakeena.

234 artekari-egiaztagutun (4) identifikazioa da izendatzeko

esku-hartzaile

235 izen-identifikazio zirriborroa (4) izen-identifikazio zirriborroa

kontulariaren bahimendua

kontrako botoa Ik. ahots negatiboa

236 baiezko boto (4) Bai. boto positiboa (4); boto positiboa (4) aldeko botoa da; baiezko botoa;

bozkatu

224 bozketan abstenitu (4) Bozketan ez parte hartzea bozketan abstenitzea da

225 abstentzio teknikoa (4) Beraien esku ez dagoen faktoreren batengatik botoa eman ezin duten pertsonei botoa ez ematea. Faktore horien artean egon daitezke erroldan akatsen bat edukitzea, gaixo egotea edo beste hainbat arrazoirengatik hauteskunde-mahaira iritsi ezin izatea.Abstinentzia teknikoa da.

226 administratzaile orokor (4) administratzaile orokorrak dira

227 ahalordetza (4) Hautagai-zerrenda baten ordezkari gisa jarduteko eskubidea hautagai-zerrenda horretako ordezkarien eskutik hauteskunde-ekintzetan jaso duen herritar heldua, eskubide zibil eta politikoak bete-betean erabil ditzakeena.

228 baimendu-egiaztatzea (4) Indarrean dagoen legediaren arabera, pertsona batek hauteskunde-prozesu batean hautagai-zerrenda bat ordezkatzeko eskumena duela egiaztatzen duen agiria. identifikazioa da izendatzeko

abokatu

229 aldarrikatze-akta (4) er en proklamationshandling

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (32)

32

Aukerak

244 boto zuri (4) Boto-eskubidea erabili arren hautagai-zerrendarik onartzen ez duen hauteslearen botoa. Boto zuritzat hartuko da, bai gutun-azal batekin botorik gabe emandakoa, bai hautagai-zerrenda irekien kasuan, zein hautagai hautatu den adierazten ez duen botoarekin emandakoa. Boto zuria baliozko bototzat hartzen da eta, beraz, zenbatu egiten da.

245 boto-asmo (4) botoa emateko asmoa

246 hautesle-zerrenda (4) Hauteskunde-mahaian sortutako zerrenda, hauteskundeetan nork bozkatzen duen egiaztatzeko, hautesle bakoitzari zenbaki bat emanez. hautesle zerrenda da.

247 boto-eskubidearen erabilerarekin lotutako delitua (4) ariketarekin lotutako delitua da

boto eskubidearena

248 boto-kontaketa (4) is scrutiny; boto zenbaketa

249 boto-zenbaketa orokorra (4) Votokontaketa.es hauteskunde-egunaren biharamunetik hiru egunera dagokion hauteskunde-batzordeak egindako zenbaketa orokorra.

250 boto-kontaketaren saio (4) es granskning session

Banakako 237 hautagaien zerrenda (4) Syn. hautagaien zerrenda (4) banakako hautagaitza da

238 botoen aurretiazko zenbaketa (4) aurretiazko kontrola da; zenbatu

aldi baterako

239 bilera-akta (4) Syn. bilkurako akta (4) bilerako akta dira

240 boto baliodun (4) baliozko botoa da

241 boto baliogabe (4) Legezko baldintzak betetzen ez dituelako eta, beraz, baliogabetzat jotzen ez den botoa. Boto ez-ofizial batekin, gutun-azal gabe, boto ezberdinekin edo aldatutako boto edo gutun-azalarekin emandako botoak baliogabeak dira.

242 Boto bat baino gehiago ematearen delitua edo boto aurkaratu gabekoa (4) gehiago ematearen delitua da.

boto edo igorpena gaitasunik gabe

243 botoi negatiboa (4) Gabe. otboi boto (4) ezezko ahotsa da; ez

aldeko botoa Ik. boto positiboa

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (33)

33

Aukerak

Ahotsaren gutun-azala Ik. hauteskundeei buruz

257 botoa (4) Boto-eskubidea baliatzeko egintza botoa da

258 bozketa etete (4) da bozketa etetea

259 boto-kaxa (4)Sin. Boto-kabina (4) bozketa-kutxa da

260 boto-kartazal normalizatu (4) Hauteskunde Administrazioak hautesleen eskura jartzen duen gutun-azal ofiziala. Botoen gutun-azal normalizatua da.

261 boto amaitu gabe (4) Ez. ez bozkatu (4) berdinketa da botoa

botorik ez Ik. piztu ahotsa

262 funtzionario publikoari iruzurra egitea (4) funtzionario publiko batek nahita egindako delitua da

publiko

263 kargu ofizialaren gehiegikeria delitua (4) funtzionarioak gehiegikeriagatik egindako delitua da

bulegotik kanpo

251 boto-txartel (4) Orria.es boto-txartela, hauteslearen aukera jasotzen duena eta hautetsontzi batean sartuta; bozkatu

bozkatu

252 baliozko boto-txartelak (4) Hauteskunde Legean ezarritako baldintzen arabera, hautagai-zerrenda hautatzeko entregatutako boto-txartel zuria edo boto-txartela baliozko boto-papera da.

253 boto-papera irakurri (4) boto-papera irakurrita

254 boto ireki (4) Izen anitzeko ordezkaritza proportzionaleko barruti batean, hautesleek edozein erakunde politiko edo hautagai-zerrendaren alde bozkatu ahal izango dute. Hautesleari bere zerrenda osatzeko aukera ematen dio. Bozketa irekia da; estiloa

255 boto-txartel normalizatu (4) Hauteskunde Administrazioak hautesleen esku jartzen duen boto-txartel eredu ofiziala Boto-paper normalizatua da.

bozketa kabina I. bozketa kabina

botoa I. botoa

256 boto (4) Ez. bozkatu (4) bozkatu da

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (34)

34

Aukerak

271 hautagai independente (4) hautagai independentea da

272 hautagai nazional (4) hautagai nazionalak dira

273 hautagai-zerrenda Para. 4. Erakunde politiko batek hauteskundeetara aurkeztu ahal izateko barruti bakoitzerako aurkeztu behar duen zerrenda, hautetsiek hauta ditzaketen pertsonen izenak barne. hautagaien zerrenda da; hautagaitza

Ik hautagaien banakako zerrenda. hautagai indibidualen zerrenda

274 hautagai-zerrenda kudeatzailea (4)Sin. hauteskunde-administratzailea (4) hautagaitzaren administratzailea da;

valgadministrator

275 hautagai-zerrendaren ikurra (4) Hautagai-zerrenda baten ikur ofiziala, hauteskundeetan parte hartzeko gutun-azalean adierazi behar dena. hautagaitzaren sinboloa da

Hautagai-zerrendako 276 izen (4) Hautagai-zerrendako izen ofiziala, hauteskundeetan parte hartzeko idazkian adierazi beharko duena. hautagaiaren izena da

264 funtzionarioaren faltsutasuna - delitu (4) funtzionarioaren faltsukeria da

urrun

gehiengo erlatiboa Ik. gehiengo soila

265 gehiengo kualifikatua (4) Zenbait erabaki hartzeko lortu behar den gehiengoa, gehiengo osoaren muga nabarmen gainditzen duena.

266 gehiengo absolutua (4) Boto guztien erdia baino gehiago biltzen duen gehiengoa. gehiengo absolutua da

267 plural sinple (4)Sin. Gehiengo erlatiboa (4) Abstentzioak, boto zuriak eta zero botoak kontuan hartu gabe, aldeko botoek kontrako botoak gainditzen dituztenean lortzen da gehiengoa. gehiengo erlatiboa

268 genero-kuota (4) genero kuota da

269 ​​txosten-egun (4) Hauteskunde egunaren aurreko arratsaldean. Egun horretan, debekatuta dago hauteskunde kanpainako ekintzak egitea.Gogoeta egiteko garaia da

270 hautagai (4) Hauteskunde prozesu batean hautatua izateko hautagaia

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (35)

35

Aukerak

283 hauteskunde-aldia (4) Hauteskunde-deialdiaren egunetik hauteskunde egunera arteko epea. Hauteskunde garaia da

284 hauteskunde delitu (4) hauteskunde delitua da

285 hauteskunde bandera (4) hauteskunde bandera da

286 estatutu administrazio kontseilurako (4) administrazio kontseilurako estatutuak dira

uzta

287 hauteskunde-behatzaile (4) Testuinguru politikoaren ondorioz hauteskunde-prozesu baten gardentasunari buruzko zalantza dagoenean, haren jarraipena eta ebaluazioa egiteko izendatutako pertsona. hauteskundeen begiralea da

288 eztabaida-aukera (4) eztabaida-aukera da

289 hauteskunde-deia (4) hauteskunde-deia da; deialdia

hauteskunde-historia

290 hauteskunde-delitua (4) hauteskunde-delitua da

291 hauteskunde-dokumentazioa (4) hauteskunde-dokumentazioa da

277 hautagaien zerrendako lurralde administratzailea (4) can

adiskidetzea

278 hautagai-zerrendako ordezkaria (4) Hautagai-zerrenda bateko hautagaien izenean jarduten duen pertsona eta hautagai horiek edozein hauteskunde-prozesutan parte hartzeko baimena duena. Hauteskunde-administrazioak hautagaiei zuzendutako aldaketak, gutunak eta erabakiak hautagai-zerrendako ordezkariari bidaltzen dizkio.

279 hautagai-zerrendaren sigla (4) Hautagai-zerrendaren sigla ofiziala, hauteskundeetan parte hartzeko gutun-azalean adierazi behar dena. candida akronimoa da

280 hautagaia ordezte (4) er substitution af kandidaten

281 hautagairen aldarrikapena (4) hautagaien aldarrikapena da

282 hautagaien aurkezpena (4) hautagaien aurkezpena da

hauteskunde administratzaile Ik. hautagai-zerrenden kudeatzailea

kartel hauteskunde I. kartel hauteskunde

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (36)

36

Aukerak

Herritarrek horren inguruan duten iritzi politikoa ezagutzeko erabiltzen da.Hauteskunde inkesta bat da; hauteskunde inkesta

301 Hauteskunde-ikerketetan delituak (4) ikerketaren arloko delitua da

aukera; delitua hauteskunde-bozetan

302 hauteskunde inprimakiak (4) hauteskunde inprimakiak dira

303 hautesle-iruzur (4) boto-iruzur da; etorri

304 hauteskunde-kanpaina (4) Ahalik eta boto kopuru handiena lortzeko, hauteskundeak baino lehen, hauteskundeetara aurkezten diren erakunde politikoek epe jakin baterako egindako informazio- eta propaganda-ekintzak. hauteskunde kanpaina bat da

305 hauteskunde kanpainako ekintza talde (4) hauteskunde kanpainako legea da

Hauteskunde kanpainan egindako 306 kalumnia eta kalumnia delitu (4) kalumnia eta kalumnia delitua da.

hauteskundeak

307 hauteskunde-aurreko kanpaina (4) Hauteskunde-kanpaina ofizialki hasi baino lehen, hauteskundeetara aurkeztuko diren erakunde politikoek hautagaiak, programa eta abar aurkeztuko dituzte. elkartu

292 hauteskunde-egun (4) Hauteskunde-iragarkian ezarritako eguna Hauteskunde-eguna da

293 hauteskunde-egutegia (4) hauteskunde-egutegia

294 hauteskunde-egintzaren ordena haustearen delitua (4) es el delito de orden asaltar.

hauteskunde legea

295 hauteskunde lelo (4) Syn. hauteskunde-leloa (4) hauteskunde-leloa da

296 hauteskunde-errolda (4) Hauteskunde-mahaiak botoen zenbaketa egin ondoren egindako espedientea.

297 hauteskunde-finantzaketa (4) hauteskunde-finantzaketa da

298 hauteskunde-funtsen urraketa delitua (4) da hondamen-delitua

hauteskunde bitartekoen

299 hauteskunde-gastuak (4) hauteskunde-gastuak dira

300 hauteskunde inkesta (4) Herritarren lagin bati zuzendutako inkestetan oinarritutako gizarte-ikerketa teknika; hauteskundeak eta bereziki hautagaitzak

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (37)

37

Aukerak

314 hauteskunde-mahaitik irtetearen arau-haustea (4) hauteskunde-mahaitik irtetearen delitua da.

uzta

Hauteskunde-mahaiaren aurrean egiaztatzea 315 (4) hauteskunde-mahairako akreditazioa da

316 Administrazio-kontseilua eratzeko legea (4) administrazio-kontseilua eratzeko egintza da.

uzta

317 hauteslekuetako botoen zenbaketa (4) hauteslekuaren kontrola da

Hauteskunde mahairako 318 boto (4) hauteskunde mahairako botoak dira

uzta

319 hauteskunde-mahaiko kidea (4) hauteskunde-mahaiko kidea da

320 hauteskunde-bilera (4) Hauteskunde kanpainan egindako bilera; Jendaurrean egiten da gai politiko, sozial eta ekonomikoak eztabaidatzeko eta hautagaien zerrendarako botoa eskatzeko. hauteskunde bilera bat da

321 hauteskunde-parekidetasuna (4) Historikoki hautagai-zerrendatik edo kargu politiko baterako hautatutakoen artetik kanpo geratu den pertsona.

emateko egiten dituzten ekintzen multzoa Hauteskunde aurreko kanpainan erakunde politikoek ezin dituzte euren aldeko botoak eskatu. hauteskundeen aurretik kanpaina

308 hauteskunde kartel (4)Sin. electionafixa (4) hauteskundeetako kartela da

309 hauteskunde-koalizio (4) Hauteskundeetan lehiatzen diren alderdi edo talde politikoak. hauteskunde koalizio bat da

310 hauteskunde-kontuak (4) Hautagai-zerrenda bakoitzak hauteskunde-gastuak ordaintzeko ireki behar duen banku-kontua. Hautagaien zerrendak bildutako diru guztia kontu horretan sartu behar da, eta kontu horretatik ordaindu beharko dituzte hauteskundeetara agertzeko dituzten gastu guztiak. hauteskundeen kontabilitatea da

311 hauteskunde-kontuak faltsutzearen delitua (4) kontuak faltsutzearen delitua da.

hauteskunde kuotak

312 hauteskunde-kuota (4) Hautagai-zerrenda batek edo giza talde batek hautatutako eserleku-kopurutik lortutako eserlekuen multzoa. Hauteskunde sistema batzuetan, gutxieneko kuotak ezartzen dira pertsona talde jakin batzuentzat.

313 hauteskunde liburuxka (4) hauteskunde liburuxka da

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (38)

38

Aukerak

328 hauteskunde-prozedura uniformea ​​(4) Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuak eskatzen duen prozedura, Europar Batasuneko estatu guztietan Europako Parlamentuko kideak printzipio berberen arabera eta zuzeneko sufragio unibertsalaren bidez hautatzen direla bermatzen duena. .

329 hauteskunde-prozesua (4) hauteskunde-prozesua da

330 hauteskunde-iragarki-panel (4) hauteskunde-mahaia da

valg leloa I. valg leloa

331 hauteskunde-ustelkeria (4) er valgkorruption

332 boto eskubidea (4) boto eskubidea da

333 hauteskunde-baliabideak (4) Hautagaiek, hautagai-zerrendako ordezkariek eta hautagaiak aurkeztu dituzten alderdi politikoek dagokien hauteskunde-mahaian aurkez ditzaketen baliabideak; Hauteskunde-batzorde batek hautetsien karguen deklarazioari buruz hartutako erabakiarekin ados ez dagoelako aurkezten da.

talde batek beste giza talde batzuekin ordezkaritza orekatua izan dezan. hauteskunde-parekidetasuna da

322 hauteskunde programa (4)Agiria.es hauteskunde programa, hauteskundeetara aurkezten den erakunde politiko baten helburuak eta betebeharrak biltzen dituena.

323 hauteskunde-propaganda (4) hauteskunde-propaganda da

324 hauteskunde-propaganda postaz bidaltzea (4) da hauteskunde-propaganda postaz bidaltzea

torale

325 hauteskunde propaganda postontzietan banatzea (4) hauteskunde posta da; postontzi elektrikoa

torale

hauteskunde libreko propaganda gune Ik. hauteskunde-propagandarako espazio librea

326 hauteskunde-propagandarako espazio librea (4) (komunikabideetan) Gabe. hauteskunde-propagandarako espazio librea (4) (kalean) propagandarako espazio librea da

uzta

327 delituak hauteskunde-propagandaren alorrean (4) delitua da propaganda-gaian

uzta

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (39)

39

Aukerak

340 hautestontzi (4) Hautesleak bozketan parte hartzeko diseinatutako hautestontzi itxi bat, urna.es-ek ezarritako eredu ofizialari dagokiona.

341 hautestontzien zigilua (4) Hautestontzia irekitzea ezinezkoa egiten duen tresna, eragileek edo hauteskunde-mahaiak horren berri izan gabe. hautetsontzi bat da

342 electo-verificado (4) Hauteskunde prozesu batean pertsona bat hautatua izan dela egiaztatzen duen agiria. Hauteslearen agiria da

343 hautesleen aldarrikapena (4) da hautetsien aldarrikapena

344 jarlekua (4) Ganberetan hautetsiek betetzen duten eserlekua.

345 kanpaina instituzionalak (4) Hauteskundeetan gobernuak egindako jardueren multzoa; Parte-hartzearen berri emateko egiten dira eta ezin dute hautesleen botoan eragin. kanpaina instituzionala da

346 koalizio-ituna (4) Bi alderdi politikok edo gehiagok hauteskundeetarako aliantza batean elkartzeko sinatutako akordioa. koalizio ituna da

334 hauteskunde zarapen (4) hauteskundeen atzerapena da

335 hauteskunde-laguntza (4) Hauteskunde-egunetik hauteskunde-egunera hauteskunde-gastuei aurre egiteko erakunde politikoei emandako diru-laguntzak hauteskunde-laguntzak dira.

336 hauteskunde-sarrera (4) hauteskunde-sarrera da

337 hauteskundeei buruz (4) Gabe. boto-kartazala (4) Botoa baliozkoa izan dadin, boto-kutxan sartu baino lehen botoa gordetzeko erabili behar den kartazala da boto-azala.

338 hauteskunde-elkartea (4) Hauteskunde barruti bateko hautesle kopuru jakin baten sinadurarekin eratutako talde politikoa segurtasun gisa; Kasuan kasuko hauteskunde-barrutian egin beharreko hauteskunde-prozesu zehatz baterako hautagai-zerrenda soilik aurkez dezakezu. Hautesle talde bat da

339 hauteskunde-elkartearen abiarazle (4) talde baten abiarazleak dira

hautesleak

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (40)

40

Aukerak

352 aldi baterako administratzailek (4) ordezkatzen dituzte administratzaileak

353 ordezko (4) ordezkoak dira

354 pankarta (4) pankarta da

355 gehiengo parlamentarioa (4) Sin. gehiengo parlamentarioa (4) Legebiltzar edo legebiltzar batean gobernuari eusten dioten parlamentari edo legebiltzarkideen taldea.

356 Parlamentuaren desegitea (4) Sind. legegintzaldiaren desegitea (4) konponbide parlamentarioa da

357 Parlamentuaren desegite goiztiarra (4) Sin. legegintzaldiaren desegite goiztiarra (4) parlamentuaren desegite goiztiarra da

i

358 eztabaida parlamentario (4) Syn. eztabaida parlamentario (4) eztabaida parlamentario da

talde parlamentario Ik. talde parlamentarioa

359 posta bidezko botoaren izapideak haustearen delitua (4) hausteagatiko delitua da

letra-ahotsari buruzko mitoak

347 kuota singang (4) kuota nahikoa da

348 kuota espezifikoa (4) Barrutiko eserleku kopurua boto kopuruarekin zatituz kalkulatzen den kuota. Kupo horren arabera, erakunde politiko bakoitzari eserleku bat esleitzen zaio lortutako guztizko kupo bakoitzeko. kuota zehatza da; tarifa bakarra

349 talde parlamentario (4)Sin. talde parlamentario (4) talde parlamentarioa da

Norvegiako Parlamentuaren desegitea Ik. parlamentua desegin

legegintzaldiaren desegite goiztiarra Ik. parlamentua goiz desegitea

eztabaida publikoa I. eztabaida parlamentarioa

gehiengo parlamentario Ik. gehiengo parlamentarioa

350 herri ekimen legegile (4) herri ekimen legegileak dira

351 ordezkari orokorra (4) Hauteskunde-administrazioaren aurrean hauteskundeetara aurkezten den alderdi, federazio edo koalizio bat ordezkatzen duen pertsona. Barruti bakoitzeko, bere alderdiko, federazioko edo koalizioko hautagaien zerrendako ordezkariak izendatzen ditu. ordezkari orokorra da

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (41)

41

Aukerak

jabetza publikoko hedabidea da; jabetza publikoko hedabideak

titulartasun publikoko banaketa kanala Ik. hedabide publikoak

363 zerrendaburua (4) zerrendaburua da; hautagaiak ez du

ro uno

360 publizitate instituzionala (4) publizitate instituzionala da

saioaren txostena Ik. elkartu

361 talde politiko (4) talde politikoa da

362 titulartasun publikoko hedabide (4) Syn. Jabetza publikoko banaketa bideak (4)

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (42)

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (43)

AURKIBIDEA EUSKARAZ

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (44)

44

Aukerak

Bai botoa, 236 boto, 13 hautagai-zerrenda, 237 bateraezintasun-arrazoi, 14 batzar orokor, 15 batzar orokorretarako ordezkaritza, 16 batzar orokorretarako ordezkaritza

batzarkideak, 17 batzar nagusirako

hauteskundeak, 18 batzarkide, 19 atlas bazterketa, 20 behe ganbera, 21 behe ganbera, 21 azken hauteskundeak

zerrenda, 185 behin-behineko boto zenbaketa, 238 behin-behineko hauteskundeak

zerrenda, 186 berdinketa, 22 berriro hautatzea, 23 bi itzuliko hauteskunde sistema, 13 barruti bi deituta, 24 bigarren itzulia, 25 batzar akta, 239 batzar orokorreko kide, 26 boto ez-judizial, 187 boto judizial, 188 boto, 27 boto anitz, 28 boto bakar, 29 boto bakar transferiezinak 30 boto bakar transferigarri 31 boto erabilgarria 32 boto baliozko 240 boto baliogabe 241 boto edo boto bat baino gehiago

gaitasunik gabe ematearen delitua, 242;

AAAHE, 5 abstentzio, 224 abstentzio tekniko, 225 heldu, adinekoen kontseilu 1, 182 administratzaile orokor, Administrazioko 226 ordezkari, 183 AEHE, 12 agintaldi, 2 agintaldi, 136 eskumen, 227 botere nagusi, 3 eskumen, 22829, 22829 boto , 236 alderdi politiko, 230 alderdi politikoen erregistroa, 231 alderdi diziplina, 4 alderdi federal, 232 aldi baterako egoitza atzerrian

egoiliarren hautesleak, 5 alkateak, 6 alkateak, 7 aniztasun politikoa, 8 botoen jarraipena, 9 artekari, 233 egiaztatutako artekariak, 234 egiaztatutako artekarien bonoak, 235 asanblada nazionala, 10 atalase eraginkorra, 11 egoiliar atzerrian

hauteskunde-errolda, kontrako 12 boto, autonomia erkidegoko 243

hauteskundeak, 86 komunitate autonomo

hauteskunde batzordea, 184

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (45)

45

Aukerak

Ccaucus, 44

Dd'Hondt sistema, 45 diputatu, 72 diputatu nagusi, 3 diputatu kongresu, 46 diputatu kongresurako

hauteskundeak, 47 ordezko, 48

Gobernua martxan, 122 hauteskunde, 49 erabaki gabeko boto, 261 hauteskunde partzialen, 50 erreferendum, 51 erreferendum konstituzional, 124 erreferendum lotesle, 52 erreferendum nazional, 53 lege erreferendum, 189 hautes-barruti, 54 izen-emate, 217 hautes-errolda, 5251. hauteskunde-errolda, 219 errolda berezi, 220 hauteskunde autonomikoak, 56 hauteskunde-mahai autonomikoak, 190 hauteskunde autonomikoak

boto elektronikoa, 33 boto galduak, 34 boto handituak, 35 boto erabilgarri, 36 boto bateratuak, 37 boto metatuak, 38 boto mugatuak, 39 boto ezezkoak, 243 boto arruntak, 141 boto pertsonalak, 40 boto positiboak, 236 boto pertsonalak, 40 boto zatituak , 41 boto zuri, 244 boto, 245 hauteskunde-diziplina, 4 hautesle, 42 hautesle zerrenda, 246 boto eskubidea baliatzen

erlazionatutako delituak, 247 zenbaketa, 248 zenbaketa orokorra, 249 zenbaketa saio, 250 boto, 251 boto baliodun, 252 boto irakurri, 253 boto ireki, 254 boto normalizatu, 255 kabina, 259 boto, 256 boto eskubidea, 256 boto eskubidea, 6 boto eskubide, , 337 boto, 257 esekitako ahotsa, 258 ahots kutxa, 259 ahots estandarizatuak, 260 braille ahotsak, 43 braille sistemako ahotsak

eskuragarri, 43

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (46)

46

Aukerak

Hausnarketa eguna, 269 goi ganbera, 70 goi ganbera, 70 Gorte Nagusiak, 71 Gorte Nagusietarako ordezkoak, 72 Gorte Nagusietarako

hauteskundeak, 73

Dispertsioa, 74 Banaketa okertua, 75 Banaketa okertua, 75 Banaketa okertua, 75 Hasierako gutxieneko ordezkaritza, 76 Bazterketa arrazoiak, 77 Hautagaiak, 270 Hautagai independenteak, 271 Hautagai nazionalak, 272 Hautagaien zerrenda, 273 Hautagaien zerrenda irekia, 237 Hautagaiak, 78 Hautagaien zerrenda itxia eta aldaezina, 79 hautagaien zerrenda eta aldagarria, 80 hautagaien zerrenda

administratzailea, 274 hautagai-zerrendaren ikurra, 275 hautagai-zerrenda izendapena, 276 hautagai-zerrendaren lurraldea

administratzailea, 277 hautagai-zerrendaren ordezkaria, 278 hautagai-zerrendaren akronimoa, 279 hautagaiaren ordezkaria, 280 hautagaiak iragartzea, 281 hautagaiak aurkeztea, 282 hautagarria, 81 hautetsi ezina

lurra, 77

batzordeko ordezkaria, 191 eskudun, 192 konstituzio-erreferenduma, 57 Europako Parlamentua, 58 Europako Parlamenturako

59. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak

hauteskundeak, 60 ezezko boto, 261

Fforudiputatu, 61 foru hauteskunde, 18 kargu publikoen iruzurragatik

delitua, 262 funtzionarioak faltsutzea, 264 kargu ofizialaren gehiegikeria

delitua, 263

Gaitasunaren araberako sufragioa, 62 ganbera bakarreko sistema, 63 bi ganbera sistema, 64 bi ganbera sistema, 65 ganbera bakarreko sistema, 66 gehiengo erlatiboa, 267 gehiengo kualifikatua, 265 gehiengo absolutua, 266 gehiengo soila, 267 gehiengo hauteskunde sistema, 67 genero kuota 8 txandaketa, 8 txanda , 8 gobernua, 69

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (47)

47

Aukerak

Hauteskunde-funtsak laburratzearen delitua, 298;

hauteskunde-gaitasuna, 92 hauteskunde-gaitasun aktiboa, 93 hauteskunde-gaitasun pasiboa, 94 hauteskunde-gastuak, 299 hauteskunde-inkesta, 300 hauteskunde-inkesta

delitua, 301 hauteskunde inprimakiak, 302 hauteskunde iruzurra, 303 hauteskunde kanpaina, 304 hauteskunde kanpaina ekitaldiak, 305 hauteskunde kanpaina

kalumniak eta difamazioak, 306 hauteskunde aurreko kanpaina, 307 hauteskunde-kartelak, 308 hauteskunde-koalizioak, 309 hauteskunde-kolegioak, 200 hauteskunde-kontuak, 95 hauteskunde-kontuak, 310 hauteskunde-kontuak faltsutzea.

delitua, 311 hauteskunde-kuota, 312 hauteskunde-legea, 201 hauteskunde liburuxka, 313 hauteskunde-mahaia, 202 hauteskunde-mahaitik irtetea

delitua, 314 hauteskunde-mahaiaren aurrean

egiaztapena, 315 hauteskunde-mahaiaren eraketa

Aktak, 316 hauteskunde-boto, 203 hauteskunde-boto

azterketa, 317 boto-txartel hauteskunde-elkargoan

zenbaketa-akta, 318 hauteskunde-mahaiko kide, 319 hauteskunde-mahaiko kide arrunt, 204 hauteskunde-mahaiko presidente, 205

hauteskunde barrutiak, 82 hauteskunde barruti bakar, 83 hauteskunde barruti mistoak, 84 hauteskundeak, 106 hauteskunde aurreratuak, 85 hauteskunde autonomikoak, 86 hauteskunde kantonalak, 87 hauteskunde orokorrak, 88 hauteskunde partzialak, 174 hauteskunde primarioak, 89 hauteskunde administratzaileak, 274 hauteskundeak, 274 hauteskundeak administrazioak lekua hauteskunde-aldia, 308 hauteskunde-aldia, 283 hauteskunde-prozedura orokorra, 90 hauteskunde-arauak, 284 hauteskunde-atala, 194 hauteskunde-bandera, 285 hauteskunde-barrutiak, 82 hauteskunde-batzorde zentrala, 195 hauteskunde-batzordearen eraketa

aktak, 286 hauteskunde-mahaiko presidentea, 196 hauteskunde-mahaiko idazkaria, 197 hauteskunde-mahaia

presidentea, 198 hauteskunde mahaian

presidenteordea, 199 hauteskunde-behatzaile, 287 hauteskunde eztabaida, 288 hauteskunde-iragarkiak, 289 hauteskunde-delituak, 290 hauteskunde-dokumentuak, 291 hauteskunde-egun, 292 hauteskunde-egutegia, 293 hauteskunde-ordena

asaldura delitua, 294 hauteskunde leloa, 295 hauteskunde-karpetak, 296 hauteskunde-finantzaketa, 297 hauteskunde formulak, 91

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (48)

48

Aukerak

hauteskunde-gaitasun aktiboa, 93;

aukera pasiboa, 94;

hautesle, 108 hautesle-errolda, 208 hautesle-erregistroa

probintzia-ordezkaritza, 209 hautesle-agiria, 338 hautesle-agiriaren sustapena, 339 hauteskunde-errolda nazionala, 223 hauteskunde-errolda, 221 hautesle-erroldan inskripzioak, 222 hauteslegoak, 210 hauteskunde-eskolak, 109 hautetsontziak, 340 hautetsontziak, 341 hautetsontziak 1110 aitorpena. hautetsiak, 343 hautetsi, 342 erreferendumak, 111 hauteskunde orokorrak, 112 nazio subiranotasuna, 113 herritartasuna, 114

Sartzeko muga, 115 irrati eta telebista batzorde, 211 kide anitzeko barruti, 116 kide anitzeko gehiengo boto

zenbatzen, 117 izen askorekin

aukera anitzeko sistema, izen askotako 118 plurala

hauteskunde sistema partziala, izen asko dituen hauteskunde sistema

proportzionala, 120 banakako barrutia, 121

hauteskunde mahaiko diputatua, 206;

hauteskunde-agintaldia, 96 hauteskunde-bilera, 320 hauteskunde-mugak, 97 hauteskunde-ordezkariak, 98 hauteskunde-parekidetasuna, 321 hauteskunde-jokabidea, 99 hauteskunde-programa, 322 hauteskunde-iragarkiak, 323 hauteskunde-iragarkiak posta bidez

bidalketa, 324 hauteskunde propaganda

postontzietan banatzea, 325 hauteskunde propagandarako

orrialde librea, 326 hauteskunde propagandarako

espazio librea, 326 hauteskunde propagandaren barruan

delitua, 327 hauteskunde-prozedura uniformea, 328 hauteskunde-prozesua, 329 hauteskunde-iragarki-panela, 330 hauteskunde-sistema, 100 hauteskunde-sistema mistoa, 101 hauteskunde-sistema proportzionala, 102 hauteskunde-leloa, 295 hauteskunde-ustelkeria, 331 barrutiak, 331 hautes-barrutiak, hauteskunde-loteria, 103207 zuzenbide zibilerako botoak, hauteskunde zuzenbiderako 105

eskubideak, 332 hauteskunde-baliabide, 333 hauteskundeak atzeratzea, 334 hauteskunde-laguntza, 335 hauteskunde-funts, 336 hauteskunde gutun-azalak, 337 hauteskundeen parte-hartzea, 107 hauteskunde-gaitasuna, 92

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (49)

49

Aukerak

hauteskundeak, 132 hauteskunde lehiakorrak, 133 lurralde hauteskunde historikoak

batzordea, 212 lurralde-erreferenduma, 134 lurralde ordezkaritza, 135

Agintaldia etetea, 136

Parlamenturako eta Nafarroarako

hauteskundeak, 137 derrigorrezko botoa, 138 erreferendum nazionala, 53 nazioaren subiranotasuna, 161 nazionalitatea, 139

Botoak, 140 Hautesleak, 141 Ordezkaritzak, 142 Ordezkari arruntak, 351 Gehiengo ordezkaritzak, 213 Ordezkaritza politikoak, 143 Ordezkari-mandatu, 144 Ordezkaritzako demokrazia, 145 Ordezkari-mandatu, 144 Ordezkariordeak, 352 Ordezkoak, 352

Jjarduneko gobernua, 122 agintaldi, 344

Kanpaina instituzionala, 345 kantonamendu hauteskunde, 87 dibisio, 123 koalizio, 346 konstituzio erreferenduma, 124 konstituzio erreforma, 125 kontsulta-boto, 126 kontseilu irekia, 127 kontseilu hauteskundeak, 128 kupo erlatiboa, 347 kupo espezifikoa, 348

Legebiltzarra, 147 Legebiltzar Taldeak, 349 Diputatuak, 146 Legebiltzarra desegitea, 356 Legebiltzarra desegitea goiztiarra, 357 Legebiltzarreko Eztabaida, 358 Legebiltzarreko Gehiengoa, 355 Legegintzako Hauteskundeak, 129 Herri Ekimen Legegilea, 350 Lehen itzulia, 130 Lehendakaritzako Hauteskundeak Lehenetsitako botoa, 141

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (50)

50

Aukerak

Sufragio aktiborako eskubidea etetea, 163 sufragio berdina, 164 sufragio librea, 165 sufragio pasiborako eskubidea, 166 sufragio sekretua, 167 sufragio unibertsala, 168 boto eskubidea, 169

Talde politikoak, 361 talde boto, 118 komunikabide publiko,

362 titulartasun publikoko argitalpena

bide, 362transfuga, 170transfugismo, 171

Uudal, 215 udal hauteskunde, 172 udal kontseilari, 216 uharteko kontseilari

hauteskundeak, 173

Hauteskunde partikularrak, 174 zeharkako hauteskundeak, 175 zeharkako hauteskundeak, 176 zerrendaburuak, 363 udaleko kide, 177 legezko bizilagunak, 178 zuzeneko demokrazia, 179 zuzeneko hauteskundeak, 180 zuzeneko hauteskundeak, 181

Ppankarta, 354 parlamentari, 146 parlamentari, 147 parlamentu autonomo, 148 parlamentu-agindu, 150 parlamentu-gehiengoa, 355 parlamentu-hauteskundeak, 149 parlamentu-agindu, 150 parlamentuaren desegitea, 356 parlamentu-desegitea, 356 parlamentuaren desegitea, 356 parlamentuaren desegitea, 356 parlamentuaren desegitea1 Legebiltzar Ordezkaritza, 152 talde parlamentario, 349 erreferendum, 153 posta boto, 154 posta boto

arau-hauste delitua, 359 foru hauteskundeak

batzordea, 214 programa politikoa, 155 publizitate instituzionala, 360 boto puntuka, 156

nor, 157

Bileretako aktak, 239 Senatari, 158 Senatu, 159 Senaturako Hauteskundeak, 160 Senaturako Hauteskundeak, 160 Burujabetza Nazionala, 161 Sufragio aktiborako eskubidea, 162

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (51)

EDUKIAK Castellanirentzat

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (52)

52

Aukerak

Zerrenda burua, 363 bozketa-kabina, 259 hauteskunde egutegia, 293 goi ganbera, 70 behe ganbera, 21 hauteskunde kanpaina, 304 kanpaina instituzionala, 345 hautagai, 270 alkategai, 7 diputatu, 48 hautagai independente, 36,2 hautagai, 36,2. , 3,7 273 hautagaitza indibiduala, 237 hauteskunde-gaitasuna, 92 hauteskunde-gaitasun aktiboa, 93hauteskunde-gaitasun pasiboa, 94hauteskunde-kartela, 308caucus, 44bateraezintasun-arrazoia, 14hautagai ez-arrazoia, 77hauteskunde-zenbaketa, 221hauteskunde-zenbaketa egoiliarrentzat

falta, 12CERA, 12errolda-ziurtagiri espezifikoa, 220erregistro-ziurtagiria i

errolda, 219 barruti binomiala, 24 hauteskunde barrutia, 82 barruti mistoa, 84 kide anitzeko barrutia, 116 barruti bakarra, 83 kide bakarreko barrutia, 121 herritartasuna, 114 zatiketa, 123 zatiketa, 123

Hutsegitea, 224 hutsegite teknikoa, 225 hauteskunde mahaiaren aurrean akreditazioa, 315 mahaiaren eskubide konstituzionala

hauteskundeak, 286 mahaiaren eraketa akta

aukera, 316 minutuko mahaiaren azterketa

hauteskundeak, 318 Bilkurako Akta, 239 Aldarrikapen Legea, 229 Hauteskunde-kanpainaren Legea, 305 Hauteskunde Administrazioa, 193 Hautagaien Administratzailea, 274 Hauteskunde Administratzailea, 274 Administratzaile Nagusia, 226 Lurralde Administratzailea

hautagaitza, 277 hauteskunde talde, 338 alkate, 6 gobernuan aldaketa, 69 hauteskundeak atzeratzea, 334 ahaldun, 227 batzar orokorretan, 16 Batzar Nazionala, 10 udal, 215

Bozketa, 13 hauteskunde-pankarta, 285 hauteskunde-hesi, 97 bi alderdiko sistema, 65 hauteskunde-postontzi, 325

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (53)

53

Aukerak

Hauteskunde-legearen ordena aldatzearen delitua, 294

Hauteskunde-funtsak bidegabe erabiltzearen delitua, 298

Hauteskunde kanpainan kalumnia eta irain delitua, 306

funtzionarioaren kargu-abusu delitua, 263

faltsukeriagatik delitu ofiziala, 264 funtzionarioaren borondatezko delitua

publikoa, 262 hauteskunde-hauste, 290 inkesta-hauste

hauteskundeak, 301 propaganda delitua

hauteskundeak, 327 delitu bozketan

aukera, 301 delitu mahaia uzteko

hauteskundeak, 314 delitua boto anitzak emateagatik edo

gairik gabeko gaia, 242 kontuak faltsutzearen delitua

hauteskundeak, 311 delitu prozedurak hausteagatik

posta bidezko bozketarako, ariketari lotutako 359delitua

Boto-eskubidea, 247 demokrazia zuzena, 179 demokrazia ordezkaria, 145 hautagaiaren izena, 276 hautagarritasuna, 332 sufragioa, 169 sufragio aktiboa, 162 sufragio pasiborako eskubidea, 166 72 sufragioa, 166 052. Gorteetako diputatu nagusiak 72. forala, 61 diputatu orokorra, 3 alderdiko diziplina, 4

hauteskunde-koalizioa, 309 hauteskunde-zatidura, 103 hauteslegoa, 200, 210 komisaria, 192 irrati-telebista batzordea, 211 hauteskunde-jokaera, 99 zinegotzia, 177 kontseilu irekia, 127 diputatuen kongresua, 46 herri hauteskundeak, 46 aholkulari popular, 2819. hauteskundeetarako deialdia, 2 89 hauteskunde-ustelkeria, 331 epaitegi arrunt, 71 kreditu-gutun hautatuak, 342 izendapen-ziurtagiri

ahalordea, izendatzeko 228 kredentzial

kontrolatzailea, 234 hauteskunde-kontua, 310 hauteskunde-organoa, 109 quoruma, 157 genero-kuota, 268 hauteskunde-kuota, 312 kuota zehatza, 348 kuota sinplea, 348 kuota nahikoa, 347

Erroldako datuak, 217 hauteskunde eztabaida, 288 parlamentu eztabaida, 358 probintzia ordezkaritza bulegotik

hauteskunde-erroldako, 209hauteskunde mahaiko ordezkaria

zona, 191

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (54)

54

Aukerak

hauteskunde autonomikoak, 56 hauteskunde erdi-lehiatuak, 50 hautetsi, 110 hautesle, 108 aldi baterako bizi diren hautesle.

atzerrian, 5 hautesle, 109 elektoralismoa, 49 hautagarriak, 81 berdinduta, 22 hauteskunde inkestak, 300 propaganda posta bidalketa

hauteslea, 324ERTA, 5 eserleku, 344kontrola, 248hauteslekuaren kontrola, 317zenbaketa orokorra, 249aurreko zenbaketa, 238hauteskunde leloa, 295publizitate espazio librea

hauteskunde-funtzionarioa, 326 hauteskunde-errolda, 296

Alderdien federazioak, 232 hautesle erregistro nazional, 223 hauteskundeen finantzaketa, 297 hauteskunde liburuxkak, 313 hauteskunde formulak, 91 hauteskunde iruzurra, 303

boto-diziplina, 4 parlamentu desegitea, 356 parlamentu desegitea

espero, 357 errolda barrutia, 54 hauteskunde barrutia, 82 hauteskunde-itzulera bikoitza, 25 hauteskunde dokumentazioa, 291

Hauteskunde herrikoiak, 112 hauteskunde, 106 epaitegi arruntetarako, 73 batzar orokorretarako, 18 uharteko kontseiluetarako, 173 kongresurako hauteskundeak.

Diputatuak, Folketing-eko 47 hauteskunde

Nafarroa, 137 Europako Parlamenturako hauteskundeak, 59 Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak, 60 Senaturako hauteskundeak, 160 hauteskunde aurreratuak, 85 hauteskunde autonomikoak, 86 kantonamenduak, 87 hauteskunde lehiakorrak, 133 kontseilu hauteskundeak, 128 zuzeneko hauteskundeak, 180 legebiltzarrerako hauteskundeak, zeharkako hauteskundeak, 180 legebiltzarrerako hauteskundeak, zeharkako hauteskundeak hauteskundeak, 129 udal hauteskunde, 172 hauteskunde lehiarik gabe, 132 hauteskunde partzialak, 174 legebiltzarrerako hauteskundeak, 149 presidentetzarako hauteskundeak, 131 hauteskunde primarioak, 89

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (55)

55

Aukerak

Erreferendumaren Legea, 189 Hauteskunde Legea, 201 hautagai-zerrenda, 273 hautesle-zerrenda, 246 hauteskunde-zerrenda, 207 hauteskunde-zerrenda irekia, 78 hauteskunde-zerrenda itxia eta blokeatua, 79 zerrenda itxia eta hauteskunde-zerrenda

blokeatuta, 80 behin betiko hauteskunde-zerrenda, 185 behin-behineko hauteskunde-zerrenda, 186 hauteskunde-mahaia, 210

Hauteskunde-karguak, 325 hauteskunde-agindu, 96 ezinbesteko agintaldia, 2 legebiltzar-agindu, 150 ordezkari, 144 adinez nagusi, 1 gehiengo absolutu, 266 gehiengo kualifikatua, 265 parlamentu-gehiengo, 355 gehiengo erlatiboa, 2627 gehiengo soila, 26267 komunikabide

jabetza publikoa, 362 komunikabide publiko

publikoa, 362 hauteskunde-mahaia zaharra, 182 hauteskunde-mahaia, 202 hauteskunde-mahaiko kide, 319 hauteskunde-mahaiko titularrak, 204 hauteskunde-bilera, 320

Hauteskunde-gastuak, 299 gerrymandering, 68 indarrean dagoen gobernua, 122 talde parlamentarioa, 349 talde politikoa, 361

Hauteskunde forma, 302 hauteskunde-urraketa, 284 hauteskunde-sarrera, 336 herri ekimen legegile, 350 errolda-espediente, 222 boto-asmo, 245 ikuskatzaile, 233

Hausnarketa eguna, 269 hauteskunde eguna, 292 hauteskunde-batzorde zentrala, 195 erkidegoko hauteskunde-batzordea

Hauteskunde mahai autonomoa 184 lurralderekin

historikoa, 212 eremuko hauteskunde-batzordea, 190probintziako hauteskunde-mahaia, 214batzar orokorrak, 15junteroa, 19

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (56)

56

Aukerak

Hauteskunde mahaiko presidentea, 198 hauteskunde mahaiko presidente, 205 lehen itzulia, 130 hauteskunde prozedura uniformea, 328 hauteskunde prozesua, 329 hautagaitzen deialdia, 281 hautetsien iragarpena, 343 abokatu batzar orokorretan, 26 abokatu batzar orokorretan

jeneralak, 17 hauteskunde programa, 322 programa politikoa, 155 talde sustatzailea

hautesleak, 339 hauteskunde propaganda, 323 banaketa, 74 banaketa desbideratua, 75 publizitate instituzionala, 360 bultzada, 303

Boto-zenbaketa, 248 behin-behineko zenbaketa, 238 eztabaidatutako hauteskunde-errekurtsoa, ​​333 berriro hauteskundeak, 23 erreferenduma, 51 konstituzio-erreferenduma, 124 erreferendum nazionala, 53 lurralde-erreferenduma, 134 erreferenduma, 51 konstituzio-erreferenduma, 124 aholku-erreferenduma, 126 erreferendum estatutarioa, 126 erreferendum nazionala ergelak, 53 lurralde erreferenduma, 134 erreferendum loteslea, 52 konstituzio erreforma, 125

Nazionalitatea, 139

Hauteskunde-behatzailea, 287 Hauteskunde-zenbaketa bulegoa, 208

Koalizio ituna, 346 panachage, 254 pankarta, 354 boto irekia, 254 boto, 251 boto normalizatua, 255 boto-paperak, 251 boto irakurria, 253 boto balioduna, 252 hauteskunde-parekidetasuna, 321 parlamentari, 146, 147, 147 Europako Parlamentua, 517 partaidetza alderdi politikoak , 230 hauteskunde aldia, 283 erreferenduma, 153 pluralismo politikoa, 8 biztanleria legala, 178 hauteskunde aurreko kanpaina, 307 hautestontzien zigilua, 341 hautagaitzen aurkezpena, 282

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (57)

57

Aukerak

gehiengo plurinominal partzialaren hauteskunde-sistema, 119

subiranotasun nazionala, 161 pertsonen burujabetza, 113 bozketa gutun-azal estandarizatua, 260 hauteskunde gutun-azal, 337 hauteskunde-inkesta, 300 hauteskunde-loteria, 104 hauteskunde-diru laguntza, 335 gaitasun sufragioa, 62 errolda 5 pertsonako hauteskundeak, 1 hauteskunde 18 18 hauteskunde zeharkako bozketa librea sufragioa, 165 sufragio mugatua, 55 sufragio sekretua, 16 7 sufragio orokorra, 168 administratzaile diputatua, 352 diputatu, 353 hautesleku ordezko, 206 boto etetea, 258 boto eskubidea etetea

aktiboa, 163agintaldia etetea, 136hautagaiaren ordezkapena, 280

Hitzordua identifikatzeko zirriborroa

inspektorearena, 235 errolda txartela, 218 desertore, 170 berokia, 171

hauteskunde-erregimen arrunta, 90 alderdi politikoen erregistroa, 231 gehiengo ordezkaritza, 213 hasierako ordezkaritza minimoa, 76 ordezkaritza parlamentarioa, 152 ordezkaritza politikoa, 143 lurralde ordezkaritza, 135 administrazioko ordezkaria, 183 hautagaitzaren ordezkaria, 278 hautetsien ordezkaria, 91 ordezkari hautesleen

Hauteskunde Saila, 194 Udaleko Idazkariak, 216 Hauteskunde Mahaiko Idazkariak, 197 Bigarren itzulia, 25 Senatuak, 159 Senatariak, 158 Azterketa saioak, 250 Hautagaiaren akronimoa, 279 Hautagaiaren ikurra, 275 Ganbera Biko Sistema, 64 d'Hondt Sistema, Hauteskunde Sistema410 410 Bi itzuliko Hauteskunde Sistema, 13 Gehiengo Hauteskunde Sistema, 67 Gehiengo Hauteskunde Sistema

kide anitzak gehiengoarekin, 118 hauteskunde sistema mistoa, 101 hauteskunde sistema proportzionala, 102 hauteskunde sistema proportzionala

kide anitzeko, 120 ganberabakarreko sistema, 63 gehiengo hauteskunde sistema

plurala, 117

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (58)

58

Aukerak

Braille botoa, 43 boto onartu, 140 boto boto, 9 boto edukiera, 62 boto elektronikoa, 33 boto zuria, 244 boto botoia, 118 boto kontrakoa, 243 boto estrategikoa, 32 boto zatitua, 41 boto berdinketa, 261 boto mugatua, 39 2 boto hondakinak, 3 baliozko 2 boto, 8 baliozko 2 boto, adibidez. 241 nahitaezko botoa, 138 boto arrunta, 141 boto galdua, 34 boto pertsonala, 40 boto korrespondentziaz, 154 boto ordezkaritzaz, 142 boto puntuazioz, 156 boto ordezkaritzaz, 142 baiezko botoa, 236 lehentasunezko botoa, 141 boto pertsonala, 40 boto hobetua botoa , 35 boto taktiko, 32 boto bakar, 29 boto transferezina, 30 boto transferigarri, 31 boto erabilgarria, 32 boto baliozko, 240

Bazterketa atalasea, 20 sartze atalasea, 115 atalase eraginkorra, 11 aho batez, 66 hautetsontzia, 340

Hauteskunde-hesia, hauteskunde-mahaiko 330 presidenteorde, 199 hauteskunde-mahaiko kide, 196 hauteskunde-mahaiko kide, 203 epaile, 188 kide ez-judizialak, 187 boto-eskubidea, 257 inbertsio-boto

parlamentaria, 151 boto-emaile, 42 boto, 256 boto, 27 aldeko boto, 236 boto absolutu, 140 boto erabilgarri, 36 boto erabilgarri sistemaren bidez

Braille, 43 boto metatuak, 38 baiezko botoak, 236 bozketa lagundua, 37

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (59)

ERREFERENTZI BIBLIOGRAFIKOAK

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (60)

60

Aukerak

1/1987 Legea, Gorteetako 27koa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lurralde historikoetako batzar nagusietarako hauteskundeei buruzkoa.

Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko ekainaren 15eko 5/1990 Legea.

Hain zuzen ere, Nafarroako Kontseiluko hauteskunde-prozesua arautzen duen martxoaren 16ko 12/1991 Legea.

Urriaren 4ko 6/2000 LEGEA, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko ekainaren 15eko 5/1990 Legea aldatzen duena.

Alderdi politikoei buruzko ekainaren 27ko 6/2002 LEGEA.

1/2003 LEGEA, bitartekariak eta ahalordeak izendatzeari dagokionez, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko legea aldatzen duen martxoaren 28koa.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 LEGEA, Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeei buruzko ekainaren 15eko 5/1990 Legea eta Arabako (Bizkaia) Batzar Nagusietarako hauteskundeei buruzko martxoaren 1/1987 Legea aldatzen dituena. eta Gipuzkoa.

Ekainaren 19ko 15/1998 LEGEA, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko ekainaren 15eko 5/1990 Legea aldatzen duena.

Azaroaren 17ko 16/1986 LEGEA, Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak arautzen dituena.

Hain zuzen ere, urriaren 28ko 27/2002 Legea, tokiko entzunaldi publikoak arautzen dituena.

ACE, Electoral Knowledge Network [linean]. [Kontsulta: 20120612].

ALCUBILLA, Enrique Arnaldo [koord.]. Aukera hiztegia. Las Rozas: Byrådkonsulten, 2009.

BERLIN VALENZUELA, Francisco [arg.]. Parlamentuko Terminoen Hiztegi Unibertsala [sarean]. [Spørgsmål 20120612].

BIZKAIKO FORU OSTATUAK. Eurovoc Thesaurus [sarean]. [Erreferentzia: 20120612].

ITZULPEN BULEGOA. Ahotsaren glosarioa. Aukeren glosarioa [lineala]. [Aholkua: 20120612].

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (61)

61

Aukerak

CASTILLO, Luis [koord.]. Hauteskunde Hiztegia, San Jose: Latinoamerikako Hauteskunde Aholkularitza eta Sustapen Zentroa, 2000.

COLOMER, Joseph M.; MONTERO, Joseph Ramon; SØ, Inazio. "Hauteskunde Sistemen Oinarrizko Glosarioa". eremu irekian, 110111.zk., 2005,

CHAMORRO ELIZAKOA, Asunción; VIDAL PRADO, Charles. Hauteskunde gida: alderdi politikoei eta hauteskundeei buruzko oinarrizko ideiak. Irunea: EUNSA,

1993ko abenduaren 6ko 93/109/EE ZUZENDARITZA, Europako Parlamenturako hauteskundeei buruzkoa.

Udal hauteskundeei buruzko 1994ko abenduaren 19ko 94/80/EE ZUZENDARITZA.

EUROPAKO PARLAMENTUA. Hauteskunde terminologia [sarean]. 1988. [Erreferentzia: 20120611].

EUSKAL BILTZAR LEGEGISLATIBOA. Online Hiztegia]. [Erreferentzia: 20120612].

FERNANDEZMIRANDA CAMPOAMOR, C.; FERNÁNDEZMIRANDA CAMPOAMOR, A. Hauteskunde sistema, alderdi politikoak eta parlamentua, Madril: UNEDCOLEX, 2003

1/2010 INSTRUKZIOA, irailaren 9koa, hauteskunde-mahai zentralarena, hauteskunde-erregimen orokorreko lege organikoaren 44.2 artikulua aplikatzeari buruzkoa, hauteskunde-koalizioen eraketari dagokionez.

7/2011 INSTRUKZIOA, irailaren 15ekoa, Hauteskunde Mahai Zentralarena, Diputatuen Kongresurako, Senaturako eta Europako Parlamenturako hautagaitzak onartzen dituzten sinadurak egiaztatzeko prozedurari buruzkoa, Hauteskunde Orokorren Lege Organikoaren 169. eta 220. artikuluetan xedatutakoaren arabera. Erregimena.

GALLASTEGI, César, et al. Zuzenbide administratiboaren mintegia. Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, 2005.

GALLASTEGI, Cæsar, et al. Oinarrizko hiztegi juridikoa. Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, 2005.

GALASTEGI, Cesar; ESTEBARRIA, Arantza. Forfatningsretsseminar. Bilbao: University of Deusto, 2004.

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (62)

62

Aukerak

GARCIA SORIANO, Maria Vicente. Elementer eta valgloven. Valentzia: Tirant lo Blanch, 2005.

OROKOR KATALUNIAN. Legebiltzarreko terminoen glosarioa [Linean]. [Kontsulta: 20120612].

NESKAK, Joseph Mary; PEREZ SERRANO, Nikolas. Hauteskunde eta Legebiltzar Baldintza Hiztegia, Madril: Taurus, 1977.

GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIA. Glosarioa [sarean]. [Erreferentzia: 20120612].

ERRIOXAKO GOBERNUA. Hautaketa laburreko hiztegia [Linear]. [Kontsulta: 20120612].

GONZALEZ HERNANDEZ, Juan Carlos. Espainiako hauteskunde-legea. Arauak eta prozedura. Madril: Tecnos, 1996.

HAEE/IVAP. Zuzenbide Politikoko Hiztegia [sarean]. 2007. [Erreferentzia: 20120612].

2/1980 LEGE EKOLOGIKOA, urtarrilaren 18koa, erreferendum mota desberdinak arautzeari buruzkoa.

3/1984 LEGE EKOLOGIKOA, martxoaren 26koa, herri ekimen legegilea arautzen duena (maiatzaren 26ko 4/2006 Lege Organikoak aldatua).

ANTOLAMENDU OROKORRAREN 1986KO 5/1985 LEGE OROKORRA, 1991ko martxoaren 14koa, 1994ko martxoaren 24koa, 1995eko azaroko 1995ekoa, 1995eko azaroaren 1997koa, 1997ko maiatzaren 31koa, 1992, 1997, 1992, 1997, 1997. Martxoak 1 2003, 2003ko azaroaren 29a, 2007ko martxoaren 23a 3/2007 Lege Organikoa, 2007ko urriaren 9a, 2010eko azaroaren 5a, 2011ko urtarrilaren 29a eta 2011ko ekaina HAOLOren 160. artikuluaren azken erreforma. (testu arrunta) [online]. [Erreferentzia: 20120612].

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (63)

63

Aukerak

Abenduaren 13ko 15/1999 LEGE EKOLOGIKOA, Datu pertsonalak babestea (2.3 a) eta 31. art.).

1/2003 LEGE EKOLOGIKOA, martxoaren 10ekoa, Udaletxeetan demokrazia eta zinegotzien segurtasuna bermatzeko.

Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko martxoaren 27ko 3/2007 LEGE EKOLOGIKOA (bigarren xedapen osagarria).

Alderdi politikoen finantzaketari buruzko uztailaren 5eko 8/2007 LEGE EKOLOGIKOA (2, 3, 16. art. eta seigarren xedapen osagarria).

LOPEZ GONZALEZ, Jose Luis. Erreferenduma. Valentzia: Valentziako Unibertsitate Politeknikoa, 2005.

LOPEZ WAR, Luis et al. "Auzitegi Orokorreko Hauteskundeak", Konstituzio Zuzenbidean, II. liburukia, Bilbo: Euskal Herriko Unibertsitatea, 1994, 3757.

MARTINEZ SILVA, Mario; KANPO HEMENDIK Roberto. INEP hauteskunde hiztegia [lerroa] [Kontsulta: 20120612].

MELLADO PRADO, Pilar, "Sufragio eta hauteskunde-prozesua", i Zuzenbide politicoa insperaks, Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, 2001, 295381.

NOHLEN, Dieter. Hauteskunde sistemak eta alderdi politikoak. Mexiko: Kultura Ekonomikoaren Fundazioa, 1998.

INT/2609/2011 AGINDUA, irailaren 28koa, Senaturako bozketarako hauteskunde-eredua eta hauteskunde-prozesuen arautze osagarriari buruzko apirilaren 16ko 605/1999 Errege Dekretuaren eranskinetan jasotako beste hauteskunde-material ereduak aldatzen dituena.

Urriaren 14ko INT/2838/2003 AGINDUA, Hauteskunde-prozesuen arautze osagarriari buruzko apirilaren 14ko 605/1999 Errege Dekretuaren 1. eta 2. eranskinak aldatzen dituena.

Abenduaren 19ko INT/3816/2007 AGINDUA, hauteskunde-prozesuen arautze osagarriari buruzko apirilaren 16ko 605/1999 Errege Dekretuaren zenbait eranskin aldatzen dituena.

INT/529/2007 AGINDUA, martxoaren 8koa, 2007ko maiatzaren 27an egingo diren hauteskunde-prozesuetan erabili beharreko gutun-azalen eta eredu komunen ereduak ezartzen dituena.

Aukerako hiztegia...3 HITZAURREA Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabili nahi bada, beharrezkoak diren baliabideak eta tresnak beharrezkoak dira eta leku garrantzitsu bat eginkizun honetan - [PDF Dokumentua] (64)

64

Aukerak

PAZKOA MATEO, Fabio. Hauteskunde administrazioa. Madril: INAP, 2007.

421/1991 ERREGE DEKRETUA, apirilaren 5ekoa, apirilaren 16ko 563/1993 Errege Dekretuak aldatua.

Hauteskunde-prozesuen arautze osagarriari buruzko apirilaren 16ko 605/1999 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 20ko 1382/2002 Errege Dekretuak aldatua, abenduaren 7ko 1621/2007 Errege Dekretuak INT agindu betearazlearen bidez. 2838/2003, urriaren 14koa, martxoaren 8ko 529/2007 INT Aginduaren eta abenduaren 19ko 3816/2007 INT ARAUA.

Abenduaren 20ko 1382/2002 ERREGE DEKRETUA, hauteskunde-prozesuen arautze osagarriari buruzko apirilaren 16ko 605/1999 Errege Dekretua aldatzen duena.

Abenduaren 7ko 1612/2007 ERREGE DEKRETUA, ikusmen-urritasuna duten pertsonei boto-eskubidea baliatzea errazten duen boto-prozedura irisgarria arautzen duena.

Abenduaren 7ko 1621/2007 ERREGE DEKRETUA, aldi baterako atzerrian bizi diren espainiar nazionalitateentzako boto-prozedura arautzen duena.

Martxoaren 25eko 422/2011 ERREGE DEKRETUA, ezinduek bizitza politikoan eta hauteskunde prozesuetan parte hartzeko oinarrizko baldintzei buruzko arauak onartzen dituena.

Probintziako Hauteskunde Mahaiak hautagai jakin baten izena [linean] baliozkotasunari buruzko azaroaren 9ko akordioaren aurka aurkeztutako ERREKURTSOA. [Kontua: 20120612].

REYES, Roman [zuz.]. Gizarte Zientzien Hiztegi Kritikoa. Terminologia zientifiko-soziala [Linean]. [Kontsulta: 20120612].

SANTOLAYA MACHETE, Pablo. Hauteskunde-prozeduraren eskuliburua. Madril: Barne Ministerioa, 1999.

Konstituzio Auzitegiaren 2011ko uztailaren 14ko 124/2011 EPAIA [linean]. [Kontsulta: 20120612].

VIDAL PRADO, Carlos. Espainiako hauteskunde sistema. Erreforma proposamena. Granada: Metodoa, 1995

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated: 06/07/2023

Views: 5251

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.